לומדי התורה ותומכיה  – שני חלקי הארון

צוריאל קריספל
צוריאל קריספל
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

"בטבעות הארן יהיו הבדים לא יסרו ממנו (כה, טו) כאשר לומדים בפסוקים על בנין המשכן, עלינו לזכור שעיקר ענין הקודש והמקדש והשראת שכינתו יתברך – הוא באדם עצמו, שאם יקדש עצמו כראוי בלימוד התורה והמצוות, אזי יהיה האדם עצמו מקדש של  ממש, וכמו שכתוב "היכל ה' היכל ה' המה" (ירמיה ז, ד), וכן ידוע המאמר על הפסוק "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" – בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, ללמדך שהשראת השכינה היא בתוך ישראל.

על כן, מתבנית המשכן וכליו ניתן ללמוד הרבה לימודים הנחוצים לנו לענין עבודתנו היומיומית, ונעמוד כאן על המיוחד והמעולה מבין כלי המקדש, ארון הקודש, וקצת מרמזיו המבוארים בקדמונים.

ארון הקודש, והתורה והלוחות אשר בו, הוא ענין התלמידי חכמים, שהם הארון והבית קיבול לתורה הקדושה, ומה שנאמר "והבאת את הבדים בטבעות", אלו הם הבעלי בתים התומכים ומחזיקים ביד התלמידי החכמים, שכשם שהיו הבדים נושאים ותומכים את הארון, ואמרה התורה "בטבעות הארן יהיו הבדים לא יסורו ממנו", דהיינו שעבודתם של תמכי דאורייתא אינה נגמרת בכך שלעיתים רחוקות הם נושאים את הארון, אל "לא יסורו ממנו", חייבים הם להיות קשורים קשר בל ינותק עם התורה ולומדיה.

וכן כתוב "וצפית אותו זהב טהור", דהיינו לתמוך במוסדות התורה ובלומדיה כפי היכולת, ואמרו חז"ל (פסחים נג ע"ב), "כל המטיל מלאי לכיס של תלמידי חכמים זוכה ויושב בישיבה של מעלה, שנאמר (קהלת ז, יב) כי בצל החכמה בצל הכסף", כל זה בא ללמדנו, שלימוד התורה והחזקת התורה, הם שני חלקיו של הארון, גם תלמידי החכמים חייבים להפריש מכספם להחזקת התורה, וגם בעלי הבתים חייבים למוד ולהתמיד בתורה כפי יכולתם, ויחדיו יהיו מתחברים להיות הארון שלם אחד, ראוי להשראת השכינה.

והנה בכל כלי המקדש נאמר הציווי למשה רבנו, "ועשית", ואילו בארון נאמר "ועשו", שכל ישראל השתתפו בעשיית הארון, יבואו הכל ויעסקו בארון כדי שיזכו הכל בתורה (מדרש רבא).

וכאשר מתחברים הארון והבדים, אז נאמר "וארון ברית ה' נוסע לפניהם", ואמרו חז"ל (עיין תנחומא ויקהל סי' ז) "שני ניצוצות היו יוצאין מבין שני בדי הארון והורגין נחשים ועקרבים ושורפין את הקוצים, והיה העשן עולה ומיתמר, וכל העולם היה מתבשם מן הריח, והאומות אומרים (שה"ש ג, ו), "מי זאת עולה מן המדבר כתמרות עשן מקוטרת מור ולבונה מכל אבקת רוכל".

בדי הארון שהם למעשה נושאי הארון לא יצלחו במשימתם בשום צורה שהיא אלמלא ישכילו לעבוד כצוות גם אם הם מקבילים אחד מול השני, ואם חלילה יפעלו כל אחד מהם באופן עצמאי, או בניגוד אחד לשני, עלולים הם חלילה לגרום לדבר הנורא מכל… לקריסת הארון ולוחות הברית, שיתוף הפעולה ההדוק והעקבי בין נציגי הציבור החרדי בכללותו על כל גווניו, עדותיו, וחצרותיו, זו הערובה היחידה לנשיאת הארון ועולם התורה, והשנים האחרונות מוכיחים כאלף עדים בנכונות קביעה חד משמעית זו.

שילוב ידיים ושיתוף פעולה בין כלל נציגי הציבור הוא דבר מתבקש ורצוי, אך תמיד נזכור שגם על ארון הברית היו שני כרובים, מדוע לא ציוה ה׳ לעשות כרוב אחד? ללמדך שגם בארון הברית העוטף את ספר הספרים היהודי, יכולים להישמע שתי דעות, לא מתוך התנצחות אלא מתוך כבוד הדדי איש לעומת רעהו, ופניהם איש אל אחיו, תיאום ושיתוף פעולה, אחידות או אחדות הם אינן סיסמאות ריקות  מתוכן, הן יכולות להתממש רק כאשר נפנה אחד לשני, ולא כדי לבלוע איש את רעהו או לבטלו חלילה.

פירושים רבים נאמרו על הכרובים (מלאכים/שלוחים) ש"פניהם איש אל אחיו", כאשר הם פורשי כנפים, בעלי חזון,  כי "באין חזון ייפרע עם" אך לא רק פרישת כנפים נדרשת מהכרובים, אלא בעיקר "ופניהם איש אל אחיו"  שילוב מוצלח זה הנלמד מסוגיית ארון העדות הוא השילוב המנצח, ויתרה מכך, בין בדי הארון נכנסו שישים ריבוא של כלל ישראל, מן הסתם יהיה שם גם מקום לכמה שליחי ציבור הרוצים מקום להתגדר בו לו רק ישכילו ליישם את הנכתב לעיל.

גם היום, אם יהיה הארון שלם, תורה מבפנים וזהב טהור מבחוץ, ובדיו מחוברים אליו – עי"ז יישרפו כל שונאי ישראל הדומים לנחשים ועקרבים, ויתמלא העולם ריח בשמים, מור ולבונה.

בברכת שבוע טוב ומבורך

השארת תגובה