העיתונות החרדית, יח"צנים ומשרדי פרסום

תופעה המכוערת של זלזול בגדולי ישראל ובדעותיהם, הציניות האוכלת כל חלקה טובה, ואם לא די בכך, מקום מצאו להתגדר בו, ולצייץ מראש את הגיגיהם, ומפנים הם קהל קוראיהם משל היו ראש ישיבה הנותן "מראי מקומות" בטרם יפצחו ב"שיעור כללי"…

צוריאל קריספל
צוריאל קריספל
עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח

"כל עפר הארץ היה כנים בכל ארץ מצרים" (ח,יג). "אמרי ליה יוחנא וממרא למשה תבן אתה מכניס לעפריים, אמר להו, אמרי אינשי, למתא ירקא, ירקא שקול".(מנחות פה .)

מסביר רש"י במקום שיוחנא וממרא ראשי המכשפים המצרים סברו שמשה רע"ה, בא לעשות להם מעשי כשפים, ולכן אמרו לו "תבן אתה מכניס לעפריים"? דרך משל מה אתה בא למכור תבן לעיר עפריים ששם יש תבואה בשפע?, והנמשל הוא, שמצרים מלאה בכשפים, אתה בא לשם לעסוק בכשפים?, אמר להם, "למתא ירקא, ירקא שקול", לעיר שגדל שם ירק הרבה, הבא ירק שלך למכור, לפי שמתקבצין שם הכל לקנות, דהיינו, סוחרי הירק שם מבינים בטיב החומר, ומסיים רש"י, הם אמרו לו דברי ליצנות, והוא השיב להם בעניינם, ע"כ, (עיין מהרש"א שביאר באופן שונה).

תמה הגאון רש"ז מקלם על דברי רש"י, שלכאורה נראה שהודה להם משה על טענתם, ואת"ל, שאכן לעג להם, מה התועלת בהבאת הסיפור הזה?, אך מאחר שהובא דבר זה בש"ס, ע"כ, יש כאן לימוד גדול.

חותמו של הקב"ה אמת, והמתקרב אל האמת, מתקרב אליו יתברך, קירבה זו מעניקה לאדם את העונג הגדול ביותר שבכל העינוגים בעוה"ז, וק"ו בעולם הבא.

ג. דרגות עיקריות יש בין מבקשי האמת, 1. הכובש מידותיו, וביטל את תשוקותיו לרע עד שהפך לטבע. 2. המשתוקק לרע, אך שכלו מרגיש בכך, ולפיכך כופה את שכלו על יצריו, אף זו מדרגה גבוהה. 3. מי ששכלו חלש, נכנע לתאוותיו והולך בשרירות ליבו, עד שחושב שהצדק עמו, אך עכ"ז, אם יוכיחוהו ויעמידוהו על טעותו, יחזור בו מטעותו כי עדיין מבקש אמת הוא, גם הוא עדיין קרוב להקב"ה, שהרי קיבל תוכחת, וסימן הוא כי האמת היא נר לרגליו.

בכל אחת משלשת דרגות עיקריות אלו ישנן דרגות משנה, ובדיוטא התחתונה ניצבים אלו הרחוקים מן האמת בתכלית הריחוק, חפצים הם שהאמת תותאם לרצונם, ודומים הם למי שמכחישים את השמש בצהריים, אינם מסתגלים לאמת הצרופה, והנם שונים בתכלית השינוי מכל חכמי לב הכובלים את רצונם לאמת.

חרטומי מצרים הנם דוגמא לסכלים הקובעים את האמת בהתאם לרצונם, אמנם הצליחו בכישופיהם להפוך המטה לתנין, אך משראו שבלע מטה אהרון את מטותם, ופרש"י, שחזר ונעשה מטה ובלע את כולן, ודבר זה היה ברור כשמש שאינו דרך כישוף אלא נס, היו חייבים להגיע למסקנא שמשה ואהרון אינם מכשפים, ולמרות זאת התריסו בפניהם, "תבן אתה מכניס לעפריים", ונצמדו לאמת "שלהם".

ה"ה בכל דבר שכלי ונטול פניות, יכול כל אדם לראות שהאמת הצרופה היא נגד רצונו ותאוותיו, ובכ"ז, נוטה להתעלם מכך ולקבוע את האמת כפי שנח לו, עפ"י רצונו, התנהגות זו, היא דרכו של השכל, המביאה אותו לעברי פי פחת.

משה השיב לחרטומים, מאחר והנכם שייכים לכת החכמים מהדיוטא התחתונה, אלו המתאימים את האמת לרצונם, לא יועיל כאן ויכוח שכלי, ועדיין, עם כל רשעותם הבינו אמנם את דברי משה, וזו כוונת רש"י, שבעיר שיש בה הרבה ירקות, ללא ספק ישנם מבינים גדולים בערך הירק, ולפיכך, במצרים, שיש בה מכשפים גדולים, היה לכם להבין מייד בטיב הסחורה שלנו, וכי יד ה' היא ולא כישוף, אך כאמור, משלא הבנתם זאת, סימן הוא, שרצונכם השתלט על שכלכם.

לצערנו, רבים הם השוגים בזאת, ואינם מעוניינים לברר את האמת הצרופה וללכת אחריה, קובעים לעצמם מה היא האמת הרצויה להם, מתרחקים מן האמת ומהדביקות בו יתברך, הורונו חז"ל, "עשה רצונך כרצונו", דהיינו, תרצה את המציאות האבסולוטית, מה שרוצה הבורא יתברך ואז תצליח.

דברים נכוחים אלו היו, והנם נכונים לאורך כל הדורות, אך דומה שתוכחת זו נכונה כיום שבעתיים, בדורנו אנו דורו של משיח ועקבתא דמשיחא שאחד מהסימנים והמאפיינים שהורונו חז"ל זו האמת הנעדרת ותרבות השקר, "נערים פני זקנים ילבינו"…ו"חוצפה יסגי", דור ההייטק המעוניין ב"אוכל ביד, ומייד" תרבות הרייטניג, – ראשוני..בלעדי…ירידה לפרטים, שליטה בחומר מאן דכר שמיה… זו כבר דרישה גדולה מידיי ולא מציאותית בעידן זה, אך חקר האמת, אמיתות הידיעה ונכונותה גם זה לא?

מקובל לחשוב שהעיתונות במהותה, נועדה לחפש את האמת ולפשפש אחריה, להציף אותה בשקיפות הראויה, להיות פה לחלש, ולהתריע על עוולות השלטון כלפי התושבים, או איך שנהוג לכנותם בעגה העיתונאית, "כלבי השמירה של הדמוקרטיה", עיתונות אמיתית, זו היא אשר תברר את האמת ותנפה אותה בי"ג נפה, תשוחח עם שני הצדדים נשואי הכתבה, או לפחות בכל ידיעה שיש בה כדי לבקר את האחד, תשמיע למצער גם את הצד האחר המבוקר על ידה, תבקש את תגובתו ותפרסמה כמשקל נגד כדי לאזן את הנכתב בה.

ואין הדברים מכוונים למדינות חשוכות כברית המועצות לשעבר, ואולי אף בזעיר אנפין כיום תחת שלטונו הבלתי מעורער של פוטין  ברוסיה, ישנה עיתונות מטעם ה"פראבדה" הידוע ברוב אמינותו… מימדי השקר והסיאוב אליהם אנו נחשפים חדשות לבקרים, העיתונות והעיתונאים הקנויים ע"י קבוצות אוכלוסיה שונות עתירי ממון המפעילות ומגייסות סוללות יחצנים ומשרדי פרסום אותם משרתות מערכות העיתונות וכותביהן, והאמת נעדרת… יש בהם כדי לחשוף טפחיים מהתנהלותה של התקשורת עד כה, האינטרסים החבויים אותם היא משרתת, והקשר בין הכתוב בהם לבין האמת הוא אפילו לא מקרי.

אך מה לנו כי נלין על התקשורת החילונית בו בזמן שגם בתוכנו אנו, במחננו פנימה חדרה תרבות קלוקלת זו, עיתונות חרדית או כפי שהיא לפחות מכונה אצלנו, אמורה לשרת את הציבור החרדי, ציבור חרדי כמשמעו, אמור  להיות חרד לדבר ה' ולא לסטות ימין או שמאל כי הוא זה מדבר ה' זו הלכה,  לשון הרע או הצאת שם רע הנן מהעבירות החמורות ביותר ביהדות, הגמרא במסכת בבא מציעא (נ"ח, ע"ב) תני תנא קמיה דרב נחמן בר יצחק כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים, א"ל שפיר קאמרת דחזינא ליה דאזיל סומקא ואתי חיוורא, וכו', דא"ר חנינא וכו' כל היורדים לגהינם עולים חוץ משלשה, המלבין פני חבירו ברבים, והמכנה שם רע לחבירו וכו'.

ויתרה מכך, העיתונות החרדית שכל מטרתה והצדקת קיומה הוא להביא את דבר ה' ברמה, ולהיות שופרם של גדולי ישראל ללא מורא וללא חת, לכוין ולהדריך,  במקום זה נחשף הציבור לתופעה המכוערת של זלזול בגדולי ישראל ובדעותיהם, הציניות האוכלת כל חלקה טובה, ואם לא די בכך, מקום מצאו להתגדר בו, ולצייץ מראש את הגיגיהם, ומפנים הם קהל קוראיהם משל היו ראש ישיבה הנותן "מראי מקומות" בטרם יפצחו ב"שיעור כללי"…

אמת, לא קל הוא הדבר, תרבות הרייטינג וסקרי ה-TGI  נושפים בעורפם, ועדיין, כלום האמת דבר של מה בכך הוא? ולו השמינית שבשמינית?…הכל כסף? היכן היושרה? היכן האינטגריטי? היכן הכבוד העצמי?

מי יתן ונתעורר כולנו ונשאף לחברה יהודית מתוקנת, לחברה שהאמת נר לרגליה, נחפש את האמת באמת, נצמד לדעת תורה ללא כחל וסרק, "אפילו על ימין שהוא שמאל", אם לכך נשאף, ואם כך ננהג אז אין ספק שהוא יתברך יעשה "רצונו כרצוננו" נזכה כולנו להינצל מעשרת המכות, מכות מצרים, ויקויים בנו הפסוק "כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך", אמן ואמן.

בברכת שבוע טוב וחודש טוב ומבורך

צוריאל קריספל

השארת תגובה