תיעוד: ייסוד מפעל 'מסכת עולם הבא'

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

לקראת לילי טבת הארוכים העומדים בשערי רגלינו, נועדו תחת קורת גג עשרות צורבא מרבנן העמלים בתורה בהיכלי הישיבות הקדושו, בקריאה של 'מי לד' אלי' וקיבלו על עצמם בקבלה איתנה ללמוד ע"מ לדעת מסכת שלמה שבש"ס על בוריה, ולעמוד בכור המבחן אצל נשיא הארגון בפרטיות שעה ארוכה.

כמדי שנה בשנה יוצאים קהילת ה'מתיבתא' לשבת התאחדות והתעלות יחד עם רבי שמואל אליעזר שטרן רב מערב בני ברק וגאב"ד שערי הוראה בארה"ק, כאשר אמרות הטהורות בעת רעוא דרעווין מוקדשים לחיזוק הדברים העומדים על הפרק בתורה ויר"ש והליכות החיים בדרכו של בן תורה השואף להתעלות תמידית.

השנה, בעת רעווא דרעווא בפר' תולדות שעעל"ט במושב 'בית חלקיה', עת ישבו יחדיו מאות תלמידי קהילת "מתיבתא" בראשות הגרש"א שטרן שהלהיב בעוז ובתעצומות כדרכו את משא הקודש של נעילת השבת שעברה באוירה עילאית מרוממת ובאחדות נפלאה.

בסיום דבריו המרוממים קרא בקריאה נרגשת לעשרות הבחורים הבוגרים הלומדים בישיבות הק' שבאו לחסות בצל קהלא קדישא 'מתיבתא' על גודל מעלת זמן הבחרות, ויקר ערכו של כל דקה בלימוד התוה"ק דייקא בזמן שהם צעירים והשתילים רכים, והוסיף שברצונו שכל בחור יידע לפחות מסכתא אחת בע"פ ויבחן אצלו בע"פ, ומיד לאחר דברים אלו עברו לקבל את ברכת קדשו עשרות הבחורים שקיבלו על עצמם מיד ללמוד ולהבחן עד שבת תולדות תש"פ הבעל"ט.

לאור זאת הוקם חבורת 'קנין תורה' שנוסד ע"מ לדרבן ולעודד את הבחורים להבחן עוד ועוד מסכתות בע"פ, וכבר בשבועות הקרובים עומדים להבחן הבחורים הזריזים על מסכתות הש"ס בע"פ.

הקריאה מעוררת את הזמן ובעת שמתנוצץ אור הגנוז בימי החנוכה התקיימה במוצש"ק פר' מקץ שעבר עלינו לטובה מעמד "לגיונו של מלך" לבני חבורת "קנין תורה" בתוך ימי החנוכה המתאימים להיות מוסיף והולך בלימוד התורה, כשהמעמד נערך בטוב טעם ודעת וברוב פאר והדר ע"י צוות הפקה מיוחד שלקח ע"ע את הפרויקט, כשבתחילה הסבו הבחורים סביב שולחנות ערוכים בסעודה כיד המלך כראוי ללומדי תורה.

בפתח המעמד המיוחד שמעו הבחורים ברוב קשב את דרשתו של המגיד מישרים רבי שלמה מילר שהרחיב בנועם שיח בסיפורים ומשלים על כך שבחור צריך לדעת שעיקר בואו לעולם הוא בכדי לעשות נחת רוח לבורא ית"ש ובפרט בלימוד התורה, ועכשיו זכו כולם להתקבץ יחדיו לחבורה אחת תחת קורת גג אחד בביתו של גדול בישראל שקירות הבית ספוגים בתורה וקדושה ואלפי שעות לימוד התורה, ולהתחזק בלימוד ושינון מסכתות בע"פ.

אז הופיע הגרש"א שטרן ובני החבורה קיבלו את פניו בשירה וזמרה שהגיע במיוחד להאציל מברכתו על ראשם של הבחורים היקרים ולהקרין עליהם מהודו תורה ויר"ש.

אורח הכבוד שפיאר את שולחן המזרח רבי חיים יוסף בידרמן רב דקהילת לעלוב ב"ב. בדבריו המרתקים והמעוררים הרחיב על מעלה נוספת שיש לבחורים שהעומד על גבם הוא הגרש"א, שבוודאי שאם הוא זה שלקח ע"ע לבקש דבר כזה מהבחורים וודאי שכולם יצליחו ויבחנו כיון שמשקיע גם בתפילתו על תלמידיו תמיד בכל עת, והוסיף גם על כך שלסיים מסכתות אפשר רק ע"י שגונב דקות מעצמו בשעת הפסקות וזמנים בלתי מנוצלים.

אמרות טהורות כסף צרוף זכו לשמוע את דבר ה' מאת הגרש"א שטרן נשיא ומייסד הארגון הנפלא "קניין תורה" שהביע את התפעלותו מרצונם העז של הבחורים לעלות מעלות רמות בתורה ויראת שמים, כראוי וכיאה לחבורה קדושה המתאגדת להתעלות בידיעת התורה, ומבקשים לסיים מסכת שלמה בש"ס על בוריה גמרא רש"י ותוספות מהחל ועד כלה, בדברות קדשו הביא כי גזירת היוונים להשכיחם תורתך היתה בעיקר על שינון וידיעת התורה בהיקף נרחב, בחלק הבקיאות, ועל כן התיקון לזה הינה התחזקות בחזרה מתמדת על הנלמד, בהמשך שיזר ביצירת אומן מדברי מרן בעל החתם סופר זי"ע בענייני חנוכה ופרשת השבוע.

רבי חיים זאב הלפרין העומד בראש צוות הרוחני של סדר הלימוד והבחינות, נשא דברים והיטיב ליידע את הבחורים על המשך הפרויקט שילמדו ע"י הבחורים החשובים ני"ו, ויעמדו בכור המבחן.

לאחר מכן עברו הבחורים בסך לקבל את ברכתו של הגרש"א. מרן שליט"א האציל מברכותיו המרוממים על ראשי הבחורים המצויינים, והעניק מעות חנוכה לברכה והצלחה.

הבשורה המרנינה פשטה בקרב קהל הבחורים, וקיבלו על עצמם לשנן ולשקוד על דפי תלמודם בסיום מסכתות, ולהימנות בין אלו אשר יעמדו בכור המבחן ברוב ברכה והצלחה.

השארת תגובה