ערכה של מצווה

צוריאל קריספל
צוריאל קריספל
עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח

וישמע ראובן ויצילהו מידם (לז, כא) אמר ר' יצחק, "למדתך תורה דרך ארץ, שכשיהא אדם עושה מצוה יהא עושה אותה בלב שמח, שאילו ידע ראובן שהקב"ה מכתיב עליו "וישמע ראובן ויצילהו מידם", היה טוענו ומוליכו אצל אביו, ואילו היה יודע בועז שהקב"ה מכתיב עליו, "ויצבט לה קלי", עגלים פטומים היה מאכילה".

ר' סימון ורבי יהושע ברבי סימון בשם ר' לוי אמרו, לשעבר, היה אדם עושה מצוה והנביא כותבה, ועכשיו, אדם עושה מצוה מי כותבה?, אליהו ומלך המשיח כותבים, והקב"ה חותם על ידיהם, כההוא דכתיב, (מלאכי ג) "אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב בספר זיכרון לפניו ליראי ה' ולחושבי שמו", (ויקרא רבה ל"ד, ח)

ראובן ובועז לא שיערו בנפשם את גודל וחשיבות מעשיהם, והיה דומה בעיני ראובן שבסה"כ הוא מציל את אחיו.

אבל באמת לו היה נהרג יוסף חלילה, הרי היה בטל כל עם ישראל ותכלית בריאת העולם הייתה מתבטלת, כמבואר בחז"ל שעם ישראל יכול להבנות רק בצירוף שנים עשר השבטים יחדיו, ולא יתכן קיומו של עם ישראל בפחות מכך, ועוד, לולא יוסף, היה העולם כולו כלה בשבע שנות הרעב שהיו עתידות לבוא ושהיו הכי קשות בהיסטוריה.

מאידך גיסא, אם היה טורח מעט יותר במצווה, והיה מוליכו תיכף על כתפיו לאביו, היה חוסך מעם ישראל את כל גלות מצרים הקשה.

כנ"ל, כל המו"מ של בועז עם רות, הוא ענין של לידת דוד המלך ע"ה ומשיח צדקנו, ואבות העולם אלו, כשהיו עסוקים בעניין המצווה, לא החשיבו את מעשיהם כל כך, ולא שיערו בנפשם שעשייתם זו תיכנס לתורה ותקבע את עתידו של עם ישראל לנצח נצחים, אלא חשבו שמעשיהם הוא מעשה פרטי של יחיד שאינו מתפשט מעבר לגבול המעשה הנראה לעיניים.

ועל זה סיימו חז"ל, שגם עתה אל ידמה האדם שכיון שהתורה כבר חתומה, ומעשינו אינם נכתבים בספרי הנביאים, ואין חשיבות מיוחדת במעשה המצווה של כל יחיד לגבי העתיד והנצחיות של עם ישראל כולו, לא כן הדבר, אלא כל מעשה טוב של כל יהודי נכנס לבניין עתידו של עם ישראל, עד כדי כך שאליהו מבשר הגאולה ומשיח צדקנו הם הם עצמם הכותבים והחוקקים את מעשה המצווה, וכי בו תלוי עתיד שליחותם, והקב"ה חותם על ידיהם.

זהו שאמרו חז"ל (אבות פ"ב מ"א), "הוי זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות", והכוונה לא רק על השכר הנפלא של המצווה – גן עדן ועוה"ב, אלא גם אין אתה יודע איזה עניין גורלי עומד ותלוי במעשה זה, הן בנוגע לעתידו של אדם עושה המצווה, והן בנוגע לכלל עם ישראל, ואף אם בעיניך נראה מעשה המצווה פשוט ובלתי חשוב, אבל רק אליהו הנביא ומלך המשיח הם היודעים את ערכו, ועומדים ומצפים בכליון עיניים מתי יעשה את המעשה הזה בשלימות,  בהרחבה ובשמחת הלב, והקב"ה חותם עליו – לבנות את העתיד של עם ישראל ולהביא את הגאולה השלימה במהרה בימינו אמן.

בברכת שבוע טוב ומבורך

צוריאל קריספל

השארת תגובה