הֲרַת עולָם • ראש השנה בחצר הקודש ויז'ניץ

עד לשעות אחר הצהריים המאוחרות עמדו חסידי ויזנ'יץ בתפילה מודים על החלמת רבם • האדמו"ר הזהיר על שימוש באמצעים טכנולוגיים פרוצים ואף הציע: שבת בקפריסין

עכשיו באשדוד: דירה החל מ-1.100.000 ש"ח

ימי החג במרכז חסידי ויז'ניץ עברו בהתעלות מיוחדת עת עבר האדמו"ר לפני התיבה בתפילת המלך ומוסף בשני ימי החג דבר אשר עד לפני שבועות ספורים היה נראה כתלוש מהמציאות.

ערב יום טוב עת התקדש חג נכנס האדמו"ר לבית מדרש הגדול במרכז חסידי ויז'ניץ אשר היה מלא וגדוש עם אלפים מהארץ ומכל קצוות תבל.

לאחר התפילה עברו קהל אנ"ש להתברך בברכת שנה טובה כשרבים מתושבי השכונה באים לברך ולהתברך בברכת השנים, כמו כן עלה בנו הרב חיים מאיר בשליחות אביו לדודו האדמו"ר מויז'ניץ לברך בברכת שנה טובה.

בערך בחצות הלילה נכנס האדמו"ר לעריכת השולחן לבוש בבגדי שיראין עם הקאפטן הלבן כמנהג אדמור"י בית ויז'ניץ מקדמת דנא, שולחן הטהור נערך בזעיר אנפין כיאה ליום הקדוש והנשגב כשהאדמו"ר מעורר את העם לתשובה ותפילה.

באמצע הטיש הלביש האדמו"ר את מילות התפילה כי אתה שומע קול שופר וכו' על ניגון ויז'ניץ הידוע של בר יוחאי כשהוא מסביר את הקשר של רבי שמעון בר יוחאי לאש השנה שיכול היה לפטור את כל העולם כולו מן הדין,

בשעות הבוקר נכנס האדמו"ר לתפילת שחרית כשהוא מלהיב ומסתובב בין הקהל בפסוקי דזימרה ועולה כשליח ציבור בתפילת המלך עיני הקהל זלגו דמעות עת נעמד האדמו"ר וצעק שיר המעלות ממעמקים וכו'.

העליות נמכרו בעשרות אלפי דולרים אשר הוזילו נדיבי החצר מהארץ ומחו"ל לכלל העליות ובפרט לעליית האדמו"ר כשהאדמו"ר הוא הבעל קורא כמנהג ויז'ניץ בראש השנה.

לאחר הפסקה קצרה נכנס האדמו"ר לתקיעת שופר ופצח ב'למנצח לבני קורח מזמור' ומיד לאחר מכן קירות בית המדרש רעדו כשכל הקהל פצחו בניגון 'וכולם מקבלים את השיטה הקדושה' אשר הנהיג השנה האדמו"ר שישירו לפני תקיעות שופר ובכך להזכיר את שושלת בית ויזניץ שיבואו לעמוד ולהעלות את התפילות.

בנו הרב חיים מאיר שימש כבעל תוקע בתקיעות דמעומד והרב אהרן פרנקל בתקיעות דמיושב. לאחר התקיעות ובעת אשר החזן מתפלל את תפילת הש"ץ שלפני מוסף שרו את הניגון של י-ה אכסוף כהנהגת האדמו"ר כבר בשנה שעברה.

החסידים מתארים בשום רגש את המעמד עת אשר עמד האדמו"ר על רגליו ובהשתפכות הנפש אמר את המלכויות זכרונות שופרות, רגשות אשר נותבו המהלך כל החורף האחרון בתפילות ותחנונים לרפואתו של האדמו"ר שעבר ניתוח מסובך בגב ועכשיו כנגד כל הסיכויים עמד וניגש לפני התיבה.

את התפילה סיימו ביום הראשון בשעה 17:00 וביום השני בשעה 18:00 ומיד לאחר מכן פצחו הקהל בריקוד אשרינו מה טוב חלקינו.

בליל ב' של החג מיד לאחר תפילת מעריב נכנס האדמור לקידוש (פירות טיש) בהיכל הגדול (ששם נערכים הטישים בימי החג)

מיד לאחר קידוש פצח האדמו"ר בשירי תפילה מידת הרחמים כי אתה שומע קול שופר ועוד,בהסבירו שראש השנה זה זמן של ישועות גדולות ופקודות טובות וקישר זאת לקריאת היום על פקידת שרה אמנו ועקידת יצחק אשר בזכות זה ממשיכים אנו להביא ישועות עד עצם היום הזה,
רבינו שליט"א חילק פירות לאורחים מחו"ל ולמצפים לישועה ובירך את כל הקהל בכתיבה וחתימה טובה.

כמעשהו בראשונה כך מעשהו בשנייה ותפילות יום ב' של החג שוב עברו בהתעוררות עילאית אשר אי אפשר להעלות על הכתב.

סמוך לזמן מוצאי החג נכנס האדמו"ר לטיש נעילת החג בהיכל הגדול שוב לבוש בבגדי שיראין בקפוטה לבנה כמנהג אדמור"י בית ויזניץ. שרו מניגוני החג ועוד, האדמו"ר האריך אודות התקשרות חסידים אמיתיים לרבותינו הקדושים ודיבר בערגה רבה על ימי החג אצל אביו כ"ק מרן האדמו"ר בעל הישועות משה זצוק"ל. באמרו ש'וודאי הוא נמצא איתנו ומלווה אותנו כל הזמן ובפרט בימים קדושים אלו'.

לאחר מכן ביקש האדמו"ר להתפלל תפילת מעריב ולהבדיל על הכוס בכדי שיוכל לשאת דברים במערכת הכריזה עקב הקול החלש שלאחר ב ימי תפילות לפני העמוד.

לאחר הבדלה מסר האדמו"ר שיחה מיוחדת במשך למעלה משעתיים בהם הרחיב אודות קדושת ונעלת הימים הקדושים והכח אשר בתפילות הימים האלה, כמו כן דיבר שוב ושוב על הימים האלה בצילם של אביו וסבו זצוק"ל ולמעלה בקודש.

לבסוף – האריך האדמו"ר על עניין ההתבדלות מהרחוב והליכה בדרך השיטה הקדושה בהסבירו שזה הדבר היחיד שיכול להחזיק אנשים בדרך הטוב בדור שפל ונבזה זה, וכאן האריך בסיפורים על אביו הקדוש בעל הישועות משה זצוק"ל ולמעלה בקודש אשר הלכו בגאון ונלחמו באווירת הרחוב ורק כך שמרו את הגחלת החינוך לבית ויזניץ.

האדמו"ר האריך אודות האיסור להשתמש בכלים הטמאים והפרוצים באמרו שאף אלו שנצרכים לזה לצורך פרנסה ובשבילם הבידול הגמור ממכשירים אלו הוא בבחינת גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בו – אך לפחות שלא ישתמשו בזה לדברים שאינם לפרנסתם ובפרט בפרט בדבר אשר רבים חללים הפיל בבחינת שפיכת דמים ממש. והיינו הליצנות אשר מגיע ממכשירים אלו, וכאן האריך האדמו"ר בכאב אשר עושים ליצנות מכל דבר קדוש ומיד כאשר רבי או משפיע יאמר דברים חוצבים להבות אש ככל שיהיו מיד יעמדו ליצני הדור וישלחו אס אם אס עם דברי ליצנות

ובכך יהרסו כל דבר קדוש, ולכן דיבר מנהמת ליבו לאנשי שלומינו אשר אף אלו שנצרכים בבחינת מסירת נפש ממש למכשירים אלו – באם יקבלו אס אם אס בדברי ליצנות יאמרו לחבירו שאינם מעוניינים לקבל דברים אלו.

בהמשך משאו הודה האדמו"ר בראש ובראשונה לבורא עולם על הצלחת ההליך הרפואי שעבר בחורף אשר כנגד כל הסיכויים וכנגד עצת רוב הרופאים הצליח ברוך השם מעבר למשוער וכפי שראו שעמד האדמו"ר בעוז והתפלל את התפילות כשליח ציבו.,

כמו כן הודה האדמו"ר לכל אלו שעזרו בכל זמן הטיפול והשהות בארצות הברית בשבועות שלאחר הטיפול בעת ההבראה.

ובראשם הנגידים החשובים הנה"ח מאיר דוד טאבאק והנה"ח יוסף מאיר שטרן אשר לא חסכו בדמים תרתי משמע למען בריאותו השלימה.

כן הודה לגבאים אשר לווהו בכל התהליך ולכל אנשי שלומינו אשר לא הפסיקו לדאוג ולהתפלל הן ביציאות תכופות לציוני רבותינו הקדושים והן בתפילות בכל אתר ואתר, וביקש האדמו"ר לעשות סעודת הודאה בסימן הודאה על העבר ובקשה על העתיד.

בסוף דבריו הפתיע האדמו"ר ואמר שהוא מתכונן לצאת בשבת פרשת כי תשא שבת לפני היארצייט של הרה"ק בעל הישועות משה זי"ע לשבת בקפריסין יחד עם אלו מקהל אנ"ש שיוכתרו בתואר עצי חיים ויביאו במהלך החודשים הקרובים 5000 ש"ח לטובת המוסדות באמצעות גיוס ולא מכיסם הפרטי.

מיד לאחר משא האדמו"ר, פצחו הקהל בליווי תזמורת בניגון עד הנה עזרונו רחמיך… ואל תטשינו לנצח, כשהאדמו"ר קם לריקוד בתחילה עם בניו ונכדיו ולאחר מכן עם הנגידים החשובים.

זמן ניכר המשיכו הקהל בניגוני שבח והודאה להשם יתברך.

בסיום הטיש עברו קהל חוץ לארץ אשר חוזרים למקומות מושביהם להיפרד ולהתברך בדבר ישועוה ורחמים. כשכל אחד מקבל בקבוק יין מיוחד שנתברך ע"י האדמו"ר.

2 תגובות
  1. חבורת מסכנים אומללים בצפון קוריאה שבבני ברק.

  2. מציע לכת הזאת לעבור לגור בקפריסין יהיה טוב לכל תושבי בני ברק.

השארת תגובה