דרכי החיזוק: סיפורים נבחרים בפרסום ראשון

לרגל הוצאת הספר מהוראותיו של מרן הגרי"ג אדלשטיין, שיגר ראש הישיבה עותק למרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי • כיצד הגיב מרן שר התורה הגר"ח, למה האב צריך 'להחניף' לבנו, איך משכינים שלום בית ומדוע אין בעיה לשיר פסוקים בשמחות?

הספד השבעה על הרב אדלשטיין, צילום בעריש פילמר (12)
הספד השבעה על הרב אדלשטיין, צילום בעריש פילמר (12)

השבוע התקיים מעמד 'לחיים' במעונו של מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין, לרגל הוצאת ספרו החדש 'דרכי החיזוק', המכיל אלפי הוראות והדרכות, עובדות והנהגות, מתוך הגיליונות הנדפסים מדי שבוע, וכעת מופיעים לראשונה בספר מכורך. את העותק הראשון של הספר שיגר מרן ראש הישיבה עם הקדשה בכתב ידו למרן שר התורה הגר"ח קניבסקי.

מרן ראש הישיבה כתב בדברי פתיחה לספר: "יהי רצון שדברי החיזוק שבספר זה יהיו לתועלת לזיכוי הרבים בתורה, ובתפילה, ובמידות טובות, וביראת שמים, ובאמונה שלמה שהכל בידי שמים, וכל דעביד רחמנא לטב עביד, ובזכות זה נזכה לגאולה שלמה בקרוב".
באורח נדיר חתם מרן ראש הישיבה בשמו ושם אביו "ירחמיאל גרשון אדלשטין בן לאאמו"ר הגאון הגדול ר' צבי יהודה זללה"ה מח"ס הוד צבי". יצוין כי כשהובא הספר למרן שר התורה הגר"ח קניבסקי אמר כי הוא זוכר את הגרצ"י אדלשטיין זצ"ל, כשהיה מגיע לישיבה בפ"ת ללמוד עם שני בניו, מרן ראש הישיבה, ולהבחל"ח אחיו רבי יעקב זצ"ל.

'קו עיתונות' מביא בזה בפרסום ראשון פנינים נבחרים מתוך הספר.

• איך אפשר לישון?!

סיפר לי אחד שאם הוא מעיין בדברי תורה לפני השינה, זה כל כך מושך ומרתק אותו עד שאינו יכול להירדם. וידוע מהגאון רבי נפתלי טרופ זצ"ל שאמר פעם כי אינו מבין כיצד אדם יכול לישון, אם לא למד ש"ס הרי יש לו מה ללמוד, וכיצד שייך לישון לפני שגמר את הש"ס, ומי שגמר את הש"ס גם כן, כיצד הוא יכול לישון, וכי אדם שמונח בראשו ש"ס שלם יכול לישון, הרי זה מעניין ומתוק כל כך שאי אפשר להפסיק!

• קדושת התורה ניכרת על הפנים

פעם אחת אמר מו"ר הגרא"א דסלר לאחי רבי יעקב זצ"ל, שהוא מכיר על הפנים של כל אחד, האם היום למד תורה או לא. ושאל אותו רבי יעקב, האם אני למדתי היום? והביט בו הרב דסלר ואמר, הן, אמנם למדת תורה היום, ואמר לו רבי יעקב, הרי אני יודע האמת שהייתי טרוד היום ולא הספקתי ללמוד, והשיב לו הרב דסלר, עצור רגע והתבונן לזכור כל מה שעשית מהבוקר עד עתה, וחישב ונזכר כי באמת היו כמה רגעים שדיבר בלימוד עם מישהו, ואמר לו הרב דסלר אם כן הנך רואה שנכונים דברי, כי באמת זה נחשב שעסקת בתורה, וזה כבר השאיר רושם על הפנים.

• האב צריך להחניף לבנו

יש הורים שמכבידים על הילדים יותר מכוחותיהם, או שמכריחים אותם ללמוד ולהתפלל, וכבר הזכרנו שחינוך בכפייה אינו בו שום תועלת, ומרן הגר"ח קניבסקי שליט"א הראני, שזה מפורש באבות דרבי נתן סוף פרק כ"ו "אדם שיש לו בן ולא למד תורה מאביו, והלך ולמד תורה מאחרים, הרי חנופה מבקש". וכתב בראשון לציון שם: "פירוש, הרי חנופה מבקש ואביו לא חנף לו אך התגאה כנגדו, לכן לא זכה ללמוד, ורצה בזה שהאב יחניף לבנו למען הביאו ללימוד התורה".
•כיצד משכינים שלום בית?

יש כאלה שמבקשים ברכה לשלום בית, אבל על פי רוב מה שאין שלום בית הוא מפני שלא מכבדה יותר מגופו, ואם היה 'מכבדה יותר מגופו' היה שלום בית בשלמות. ומעשה שהיה באדם שהיו לו הרבה טענות על אשתו, וכבר גמר בלבו לגרשה, אבל תחילה היה צריך ללכת לבית דין לסדר את ענייני הגט, וניגש למו"ח הגרי"ז דיסקין זצ"ל להתייעץ עימו בזה, ואמר לו מו"ח בפקחותו, דע לך, כי בבית דין צריכים לשמוע את שני הצדדים, וכשתבוא לבית הדין, ישמעו שם גם את אשתך, מה שיש לה לומר, וגם היא תגיד עליך טענות, ואם יראו שהיא צודקת, לא יקבלו את דבריך, לכן כדאי לך קודם לדאוג שלא יהיו לה שום טענות עליך, וזה על ידי שתתנהג אליה ביחס טוב יותר, שלא יהיו לה שום טענות לטעון כנגדך, ואז תוכל לגרש אותה… כמובן, אין צורך לומר מה היה הסוף, שאחרי שהתנהג באופן כזה שלא היו לה טענות עליו, גם היא שינתה את הנהגתה כלפיו, וחזר השלום לשכון בביתם.

• זמירות מביאות לידי התעוררות

מעשה שהיה במרן הקהילות יעקב זצ"ל שבאו אליו ואמרו לו, כיצד מותר לשיר פסוקים בשמחות, הרי התורה אומרת עשאוני בניך ככלי זמר (סנהדרין קא, א). והקפיד על השאלה ואמר, מה הנכם רוצים, שגם מעט ההתעוררות שיש, גם זה שלא יהיה?! הזמירות מביאות לידי התעוררות, המשפיעה גם על הפנימיות.

ועוד מעשה שהיה עם מרן החזון איש זצ"ל שישב פעם בשמחה, ושרו "יבנה המקדש" בניגון וברגש במשך זמן רב, ואחד המשתתפים חשב אולי זה מפריע למרן, ושאל אותו אם כדאי שיפסיקו לשיר, וענה מרן "הרי הם בונים את בית המקדש", ולא הייתה דרכו לומר בדיחות, אלא כך האמת, שאם שרים יבנה המקדש, זוהי תפילה עם רגש שמבקשים ומתפללים על בנין בית המקדש, והתפילה יכולה לעזור.

השארת תגובה