פורת יוסף וחברון בערב אחד

מאות בחורי ישיבות בכנס חיזוק לקראת 'בין הזמנים' בראשות הגר"ד כהן ר"י חברון והגר"מ צדקה ר"י פורת יוסף

כנס 3
כנס 3
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

מאות השתתפו במעמד חיזוק אדיר לבני תורה בראשות הגאון רבי דוד כהן ראש ישיבת "חברון" וחבר מועצת גדולי התורה, והגאון רבי משה צדקה ראש ישיבת "פורת יוסף", שהתקיים ברוב פאר והדר ע"י ישיבת המתמידים לצעירים מצטיינים בבהמ"ד "צופיוף" חלבים בראשות הרה"ג יוסף חי סימן טוב, מחה"ס "כרם יוסף" ור"מ בישיבת "אהלי תורה" אשר נשא דברי פתיחה וקידם את בואם של ראשי הישיבות.

אחריו נשא דברי חיזוק נלהבים הגר"מ צדקה ראש ישיבת "פורת יוסף", בדבריו הרחיב בסיבת החורבן, באומרו כי ימים אלו שלאחר תשעה באב שטרם נושענו, רצוי בכל יום להעמיק בדברי חז"ל על סיבת החורבן, וכי הדבר שנוגע בייחוד לבני התורה בזה, הוא מה שאמרו חז"ל במסכת נדרים שלא ברכו בתורה תחילה, וביאר הר"ן בשם מגילת סתרים לרבינו יונה שלא החשיבו את התורה דיו כדי לברך עליה, שהיו לומדים תורה כמו לימוד שאר חכמות.

בהקשר לכך סיפר הגר"מ צדקה, "תמיד לא הבנתי את דברי רבינו יונה שאומר שהיו יושבים ועוסקים בתורה תמיד אלא שהיה חסר להם אהבת תורה, הלא בירמיהו מפורש שעם ישראל שבאותו הדור הידרדרו לעוונות נוראים, היו לוקחים את הילדים שלהם ושורפים אותם לעבודה זרה, אם כן היאך יתכן לומר שהיו לומדים תמיד?" וביאר שוודאי הכוונה ששורש סיבת הדבר שהידרדרו עד כדי ששרפו בניהם לעבודה זרה, הכל היה מפני שמתחילה לא ייקרו את התורה להחשיב אותה בעיניהם כראוי, כי אילו היו מברכים בתורה תחילה לא היו מגיעים לכל זה.

הגר"מ צדקה חתם באומרו: "היום אנחנו נמצאים במצב נורא, דור שיש בו הרבה ניסיונות והפרעות, והערובה היחידה להינצל הוא על ידי שנוסיף באהבת תורה, כי זהו התיקון לחורבן הבית, ואין לך אהבת תורה כמו השקידה בתורה בימי בין הזמנים".

את המשא המרכזי נשא הגאון רבי דוד כהן ראש ישיבת "חברון" אשר הוסיף להרחיב על הקשר שצריך להיות לכל אחד עם התורה, את דבריו חתם רה"י ברגשי ליבו וזעק מנהמת ליבו: "רבותי! לא להרפות מעץ החיים, תמיד להיות עם חיבור לתורה, דעו לכם כי מי שעובר עליו יום שלם בבין הזמנים מבלי לפתוח ספר ומבלי להתפלל כמו שצריך, הוא בסכנה של אם תעזבני יום יומיים אעזבך, אבל גם הנאה אין לו למי שמתפרק לגמרי, מרגיש ריקנות וירידה, וכך העידו לי בחורים על עצמם, בבין הזמנים רואים את החיבור של כל אחד לתורה, שלא להפסיק מאיזה קביעות בלימוד, בכל מקום שבן תורה הולך צריך להרגיש אני בן ישיבה, אני האדם הנעלה ביותר שיש במין האנושי, אני האדם שמחובר לתורה שהיא תכלית הטוב, ואמנם אני צריך בשביל התורה קצת להתרענן, לצאת, לטייל, אבל לא מתנתק מהתורה, אז אדרבה בין הזמנים ייתן לו סיפוק וריענון, ויקבל כוחות חדשים לקראת אלול".

ראשי הישיבות הביעו את התפעלותם הרבה על ההמון שצבאו על הפתחים והשתוקקותם להוסיף חיזוק בלימוד התורה ועמלה בימי בין הזמנים, כמו כן דיברו בשבח ראש ישיבת המתמידים הגר"י חי סימן טוב שבישיבתו לא מפסיקים התלמידים ללמוד סביב השעון אף בימי בין הזמנים, ובכל ימות השנה בימי שישי ושבת, לצד מסירותו הרבה לרווחתם, וכל זה נעשה בהכוונתם האישית של רה"י.

לאחר מכן העניק הרב סימן טוב את המלגות המסתכמות בעשרות אלפי שקלים למאה מתלמידי ישיבת המתמידים לקול שירת ההמון "אשרי מי שעמלו בתורה". לאחר תפילת מנחה וערבית ישיבתית, נחתם הערב בהקרנת מצגות ייחודיות ומחזקות על מרנן הגרי"ש אלישיב והגראי"ל שטינמן זצ"ל שלא הותירו עין אחת יבשה, לנוכח מראה אהבתם הגדולה לתורה של גדולי הדור זצ"ל, שהעלו באור יקרות את דמותם הגדולה של גדולי הדור והביאו לידי חיזוק עצום בקרב כל המשתתפים.

השארת תגובה