הישג למלכיאלי: ההסתדרות מאיימת בשביתה

בעקבות החלטת מועצת הרבנות להעביר את העסקת המשגיחים לידי חברות חיצוניות, דרש ח"כ מיכאל מלכיאלי מיו"ר ההסתדרות להשבית את המשק – ונענה בחיוב

מכשירים את המטבח
מכשירים את המטבח
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

בישיבת מועצת הרבנות שהתקיימה ביום שני, נערך דיון בעניין מתווה הכשרות ובמסגרתו אושר סעיף מהותי בדבר ניתוק הזיקה בין המשגיח לבין בית העסק, כדי לפתור את הסוגיה המרכזית של ניגוד העניינים בין בעלי העסקים והמשגיחים.

מועצת הרבנות הראשית החליטה לאשר את אופן העסקת משגיחי הכשרות כפי שהוצע במתווה הכשרות ובהחלטת מועצת הרבנות הראשית נכתב כי "מועצת הרבנות הראשית דנה בעניין מתווה הכשרות, המועצה החליטה שהעסקת המשגיחים תהיה דרך המועצות הדתיות כך שתובטח דרך עבודתם העצמאית של המשגיחים וזו מבחינת מועצת הרבנות הדרך הראויה להעסקת המשגיחים, אך מכיוון שמשרד האוצר התנגד נחרצות לאופן העסקה זו (על ידי המועצות הדתיות) נדרשנו למצוא חלופות אחרות לעניין והועדה שהוקמה לצורך כך המליצה על צורת ההעסקה באמצעות חברות בהתאם לעקרונות שפורטו במתווה הכשרות וכפי שהוסכם על ידי משרד האוצר".

לצורך יישום אופן ההעסקה חילופי שלא על ידי המועצות הדתיות, גובש מתווה שהוסכם על ידי הרבנות הראשית לישראל, המשרד לשירותי דת ומשרד האוצר, במסגרת המתווה נקבע כי משגיחי הכשרות יועסקו על ידי כ-4 חברות\עמותות אזוריות שיספקו שירותי השגחה, החברות ייבחרו באמצעות מכרז ארצי שתפרסם הרבנות הראשית.

בצורת העסקה זו משגיחי הכשרות יועסקו על ידי החברות/העמותות הזוכות, אשר יספקו שירותי השגחה ויפוקחו על ידי הרבנות הראשית, החברות הללו תספקנה שירותי השגחה בלבד וסמכותו של רב העיר בנושא הכשרות לא תיפגע, וכך תנותק הזיקה הקיימת כיום בין בעל העסק לבין המשגיח, אך הביטחון הכלכלי של משגיחי הכשרות יישמר ואף ישופר באמצעות תנאים סוציאליים. במסגרת צורת ההעסקה זו ניתן הדגש על קביעה מראש של תנאי ורמות שכר נאותים למשגיחי הכשרות וקביעת תעריף קבוע לשעת השגחה.

במהלך הישיבה מנכ"ל הרבנות הראשית הרב משה דגן וכן היועץ המשפטי לרבנות הראשית, עו"ד הראל גולדברג, הציגו בפני חברי מועצת הרבנות הראשית את המתווה החדש ואת חשיבות אישורה של מועצת הרבנות הראשית למתווה להעסקת המשגיחים באמצעות חברות – זאת עקב פסיקתו של בית המשפט המורה לרבנות להקמת מערך חלופי עד לסוף חודש יוני 2018.

הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית הגר"ד לאו הסביר לחברי המועצה את חשיבות סעיף זה של ניתוק הזיקה בין המשגיח לבין בית עסק, וכן הוסיף כי מניסיונו בנושא בעבר במסגרת העסקה ע"י חברות שירותי כוח אדם, בסופו של דבר גם המשגיחים המועסקים בהסדר זה בערים השונות מרוצים ומקבלים את שכרם והזכויות הסוציאליות המגיעות להם כדין. כאמור, לאחר הצבעה בין חברי המועצה סעיף זה אושר וברבנות הראשית מציינים כי ניתוק הזיקה הקיימת כיום בין בעל העסק למשגיח יביא לתיקון הליקוי העיקרי הקיים כיום במערך הכשרות בישראל.

ברבנות הראשית הדגישו, כי במתווה שהוצע בו המשגיחים יועסקו על ידי חברות שכרם של המשגיחים ייקבע מראש על ידי הרבנות הראשית לישראל והוא לא יהיה נתון לתחרות בין החברות. בנוסף, הוסכם על ידי משרד האוצר כי ברבנות הראשית תוקם יחידת בקרה שתעסיק גורמי מקצוע שתפקידם, בין היתר, להבטיח שמשגיחי הכשרות יקבלו את המגיע להם וחברה שלא תמלא את מחויבותה כלפי המשגיחים, תיקנס.

בנוסף נקבע בהחלטת מועצת הרבנות כי, רק לרב המקומי או מי מטעמו הסמכות למנות משגיח כשרות. וכן השיבוץ לבתי העסק יעשה בהנחיותיו של הרב המקומי ועל פי שיקול דעתו הבלעדי וכן יקבע סרגל תקינה מחייב למינוי מפקח כשרות שיועסק במועצות הדתיות או במחלקות הכשרות על כל 40 בתי עסק. בנוסף, נקבע כי החברה שמעסיקה משגיחים לא תהיה מעורבת כלל בנושאי ההלכה וככל והחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה כלפי המשגיחים והרב יופסק הקשר עם חברה זו.

יש לציין כי כיום על פי המצב הקיים, זכויותיהם של משגיחי הכשרות אינן מוסדרות והמשגיחים מועסקים לרוב באמצעות מספר בעלי עסקים, שבמקרה הטוב, כל אחד מנפיק עבורם תלוש משכורת בנפרד ואף בחלק מן המקרים, המשגיחים מועסקים ב"שחור" שלא באופן מוסדר, באופן שאינו מקנה להם זכויות בכלל וכן שכרם הנוכחי אינו קבוע ונתון למשא ומתן עם בית העסק.

בישיבת המועצה אושר המתווה להעסקת משגיחי הכשרות על ידי חברות, אך יחד זאת, הודגש, כי הרבנות הראשית ביקשה כחלופה מועדפת להעסיק את המשגיחים בהעסקה ישירה באמצעות המועצות הדתיות, אך מכיוון שנטען כי חלופה זו אינה עולה בקנה אחד עם מדיניות הממשלה ומשרד האוצר לצמצם את המגזר הציבורי ולפיכך היא נתקלה בהתנגדות, ומשכך, הוחלט לאשר את המתווה שהוצע ויחד עם זאת הרבנות הראשית תמשיך ותפעל  מול משרד האוצר לבחון שוב את צורת ההעסקה באמצעות המועצות הדתיות וככל וזה יאושר ההחלטה להעסקת משגיחי הכשרות על ידי חברות תבוטל. בנוסף, הוחלט על ידי מועצת הרבנות כי נציגי המשגיחים יופיעו בפני הוועדה שתכתוב את המכרז לבחירת החברות להפעלת מערך ההשגחה.

בסיכום החלטת מועצת הרבנות נכתב כי: "מועצת הרבנות הראשית רואה בהפעלת מערך הכשרות על ידי המועצות הדתיות כחלופה הנכונה על כן, עד לכתיבת המכרז לחברות כח אדם והפעלתו ייעשה מאמץ על ידי הרבנים הראשיים וחברי המועצה לפנות למשרד האוצר ולקבל את אישור להפעלת המערך על ידי המועצות הדתיות. במידה ותאושר הפעלת המערך על ידי המועצות הדתיות, ההחלטה לגבי חברות כוח אדם תתבטל."

###מלכיאלי דורש: השבתה כללית

בעקבות הדברים טוען ח"כ מיכאל מלכיאלי (ש"ס) כי מדובר בהחלטה מסוכנת אשר תביא חרפת רעב לאלפי משפחות של משגיחי כשרות ברחבי הארץ, אך מדגיש כי הרבנות איננה אשמה בכך.

לדברי מלכיאלי, האש צריכה להיות מופנית לעבר ההסתדרות והעומד בראשה אבי ניסנקורן ולא לעבר הרבנות הראשית לישראל, זאת מכיוון שהרבנות נאלצה להגיע להחלטות הללו בגלל בג"ץ, משרד האוצר ועוד בעיות אשר עומדות בדרך, אך כרגע, כשסכנה קיומית מרחפת מעל ראשם של אלפי משפחות, ההסתדרות היא זו שצריכה להיאבק על כך שלא יעבירו את העסקתם לחברות קבלניות.

בעקבות כך פנה מלכיאלי במכתב בהול ליו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן ודרש ממנו להכריז על סכסוך עבודה מיידי עד להסדרת מעמדם של משגיחי הכשרות בישראל.

"הנני פונה אליך בדחיפות בעניין הסדרת עיסוקם ומעמדם של משגיחי הכשרות בישראל", פותח מלכיאלי את מכתבו. "בקרוב עתידה לעלות בממשלה הצעת מחליטים בדבר אישור העסקתם של משגיחי הכשרות דרך חברות כוח אדם.

"בראש ובראשונה. מלבד הפגיעה האנושה בשכרם של המשגיחים בזכויותיהם הבסיסיות כמו גם ברצף עבודתם, יש בקבלת ההחלטה משום פגיעה אנושה בטיב הכשרות ובהערכה. בנוסף, החלטה זו יש בכוחה להביא אלפים רבים של משגיחי כשרות העושים עבודתם נאמנה לכדי חרפת רעב לא פחות מכך, הם ומשפחותיהם.

"כמו שנאמר לי, ההסתדרות מממנת מכיסה אוטובוסים למפגינים לשם קיום הפגנה בכנסת במועד העברת ההחלטה, הגיבוי הנדרש אינו שינוע מפגינים אלא פעולות אקטיביות לשם ביטול הגזירה. הנני קורא לך להכריז על סכסוך עבודה מידי כתמיכה במשגיחי הכשרות בישראל, ולגבות את הבטחותיכם בתמיכה במעשים".

בשיחה עם 'כל ישראל' אומר מלכיאלי: "מועצת הרבנות כתבה במפורש שההחלטה שלה הינה החלטה של הבדיעבד של הבדיעבד, והיא נאלצה להגיע להחלטה הזו בעקבות כך שאין כסף ואין יכולת להגיע לתאגיד כשרות מסודר. מועצת הרבנות כבולה בצעדים שהיא יכולה לעשות, יש למועצת הרבנות בג"ץ שעומד מולה, לכן מועצת הרבנות אמרה 'אני מאשרת את המתווה מנהלית, אבל הלכתית בוודאי שלא', ובוודאי שהמועצה תשמח שהצעד המסוכן הזה לא יקרה".

#מה אתה דורש מניסנקורן?

"כשיש משבר בחברת חשמל ובמפעלים גדולים ניסנקורן יודע להשבית את המשק ולצאת לסכסוך עבודה, אני אומר לניסנקורן יש כאן אלפי אנשים שחלקם אף חברי הסתדרות, אנשים שכל חייהם עוסקים במערך הכשרות ואין להם מקום אחר להיות, לכן אני דורש מניסנקורן להכריז על סכסוך עבודה במשק עד לפתרון".

#מה הצעדים שהנך מתכנן לנקוט?

"אנו כבולים אבל אנחנו דורשים גם ממשרד האוצר וגם מההסתדרות להגיע להבנות ולהסכמים יותר טובים", אומר מלכיאלי וקורא לחברי ההסתדרות ולעומד בראשה, "זה הזמן שלכם לדאוג לאנשים החלשים".

עם סגירת הגיליון נודע כי ההסתדרות קיבלה את דרישתו של מלכיאלי, ומועד משגיחי הכשרות הארצי בהסתדרות נמסר כי "הועד מודה ליו"ר ההסתדרות מר אבי ניסנקורן על עמידתו לימין אלפי משגיחי מערך הכשרות הממלכתי ברחבי הארץ במאבקם נגד השלכת אלפי עובדים במשק להעסקה גרועה תחת חברות כוח אדם.

"משגיחי הכשרות תומכים בהסדרת ניתוק הזיקה בינם לבין העסקים המושגחים. אך דורשים כי מתווה ההעסקה החלופי יהיה הולם ובאמצעות תאגיד ממשלתי ולא דרך חברות כוח אדם. ציבור המשגיחים בכל רחבי הארץ מגבה את החלטת ההסתדרות להכריז על סכסוך עבודה בשירותי הדת בכל רחבי הארץ החלטה שתיכנס לתוקף בתוך ארבעה עשר יום.

משגיחי הכשרות נחשבים שליחים ישירים של משרד הדתות והרבנות הראשית הממלכתית. ועל מעמדם להיות זהה לזה של פקחי משרד הפנים. ופקחי משרד הבריאות. המקבלים את שכרם מהמדינה ששולחת אותם למשימת הביקורת.

"בעוד ארבעה עשר ימים יושבתו שירותי הדת בכל מדינת ישראל, כולל שירותי ההשגחה במסעדות. אם לא ייעתר האוצר לדרישות ההסתדרות המאגדת את ציבור העובדים של ארבעת אלפים משגיחי כשרות מרחבי הארץ".

תגובה אחת
  1. להשבית את המשק ומיד

השארת תגובה