יום עיון לצוות השחיטה "בד"ץ מהדרין"

שוחטי בדץ מהדרין (4)
שוחטי בדץ מהדרין (4)
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

כמדי שנה נערך גם השנה יום עיון וחיזוק לצוות השחיטה של "בד"ץ מהדרין" בראשות הראב"ד הגר"א רובין. בשנה זו עמד במרכז הכינוס הצורך הדחוף בהוספת ימי שחיטה והגברת ימי השחיטה על מנת לעמוד בביקוש הגדל והולך בקרב צרכני הכשרות המהודרת, וכן הדרישה ההולכת וגוברת לשחיטה של בשר בקר טרי וכן עגלים, כבשים ושאר מוצרי הבשר.

הכינוס נערך סביב שולחנות ערוכים ונפתח בסיום מסכת שנערך ע"י רבי חיים יוסף טייטלבוים מרבני בית השחיטה ומחשובי חסידי קרעטשניף ששימש בקודש במערכת השחיטה למעלה מארבעים שנה, ובתוך דבריו שנשא ברוב רגש העלה על נס את ההידורים הרבים שהוכנסו למערכת הכשרות ע"י הגר"א רובין וביחוד על התקנות וההנהגות שהונהגו בקרב צוות השחיטה ואף סיום המסכת שסיימו עתה נלמדה ע"י צוות השובי"ם בדרך לבית השחיטה מידי יום ביומו.

את מסכת הנאומים פתח רב בתי השחיטה רבי נחום זאב רובין העומד לימין אביו בכל ענייני הכשרות בכלל והשחיטה בפרט ובדבריו חיזק את צוות השחיטה על חובת ההשתדלות המוטלת על כל אחד ואחד לעמוד על המשמר על כל פרט ופרט עד כמה שידו מגעת ואז יצפה לסיעתא דשמיא בכל פעולותיו. את דבריו סמך על הכתוב שמשה רבינו הטיל את הזהב לאש והקב"ה השלים את מלאכת עשית המנורה.

הרב חיים טאבאק מרבני בית השחיטה ומחשובי חסידי סאטמר הרחיב על חובת הציות של המשגיחים לכל הוראה וחומרה הנהוגה בבית השחיטה שהיא הערובה להמשיך ולשמור על רמת הכשרות המהודרות לה אנו זוכים.

הרב שאול דב וואלך מרבני בית השחיטה ומחשובי חסידי גור העלה בדבריו את חובת שמירת הרצינות והאחריות של כל השוחטים והמשגיחים לאורך שנים והזהירות שלא להכנס למצב של עשיה מתוך הרגל וכפי שמובא אצל אהרן הכהן שמגיד שבחו שלא שינה.

הרב שמואל ברגר מרבני בית השחיטה ורב ביהמ"ד ויזני'ץ רובע ח' באשדוד, עמד בדבריו על ההתפעלות שיש לו מאז הצטרף לצוות השחיטה לפני מספר חודשים, וזוכה לעמוד מקרוב על ההידורים הרבים הנוהגים במערכת השחיטה ואשר מתאים באופן של לכתחילה לפי כל השיטות והדיעות, והכל נמצא תחת פיקוח בצורה המחמירה ביותר.

רבי יהודה ברנדסדורפר בנו של בעל הקנה בושם זיע"א מרבני בית השחיטה הפליא בדבריו בעובדות מבית השחיטה איך שבכל ספק שמתעורר פסק הדין נוטה לחומרא אף אם הדברים כרוכים בהפסדים עצומים לבעלי המשחטות, כך שמוצרי הבשר הן העופות והן הבקר המגיעים לבתי ישראל הם המהודרים ביותר הקיימים היום בשוק הבשר.

את המשא המרכזי נשא ראש מערכת הכשרות הראב"ד הגר"א רובין בדבריו הרחיב ביותר על שלבי ההקמה של מערכת השחיטה לפני למעלה מארבעים שנה כאשר מתחילת הדרך עמד לנגד עיניו הצורך בהקמת מערכת שחיטה שתתאים לכל בית ובית של המהדרין במצוות מכל החוגים ומכל העדות, וברוח זו מתנהלים הדברים עד היום הזה, בדבריו עמד על מקורות החומרות שהנהיג ואת הדרכים המעשיים כיצד לנהוג בכל הנהגה או חומרא. את דבריו סיים בתפילה לבורא עולם שכשם שזכינו להגיע עד הלום כך נזכה להמשיך עוד כהנה וכהנה.

רושם רב עשו הדברים על צוות השוחטים והמשגיחים שהודו בפה מלא לרבנים הגאונים העומדים בראש המערכת ובריקוד של שמחה והודאה לבורא עולם על שזכו לשמש בקודש במערכת כשרות כזו ננעל הכינוס.

השארת תגובה