הראשל"צ: "הפרדה מגדרית איננה פגיעה"

הראשון לציון הגר"י יוסף במכתב למ״מ נציב שירות המדינה בבקשה לביטול ההחלטה שלא להפריד את התוכנית של צוערים בשירות המדינה "הדרישה לקיום קורס בהפרדה מגדרית אין בה שמץ של פגיעה בזכויות נשים"

הרב יצחק יוסף בחזון יוסף בני ברק (66)
הרב יצחק יוסף בחזון יוסף בני ברק (66)
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

במכתב ששלח היום (ד') הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב יצחק יוסף למ״מ נציב שירות המדינה, מר אודי פראוור מבקש הגר"י יוסף לבטל את ההחלטה כי "תכנית משפעים" – צוערים חרדים לשירות המדינה, יתקיימו באופן מעורב, גברים ונשים יחד. "כידוע לך, בעקבות עתירה שהוגשה לבית הדין לעבודה על ידי "שדולת הנשים", נקבע לכאורה על ידי בית הדין כי ההכשרה חייבת להיות בערבוביה בין אנשים לנשים."

מכתבו של הרב הראשי נשלח בעקבות פנייתם של עשרים "עמיתים" בתכנית "משפיעים" – צוערים חרדים לשירות המדינה" אל הרה"ר הראש"ל הגר"י יוסף בבקשה להתערבותו לצורך קיום התכנית בהפרדה באופן שיאפשר לחרדים להשתתף בה ולהשתלב במערך הבכיר בשירות המדינה.

במכתבו מתייחס הרב הראשי לטענה כי בהפרדה יש הדרת נשים ואומר כי " אין ברצוני לדון בעצם העתירה, אשר לפי רוח תורתינו הקדושה אין לה מקום כלל, שכן ההפרדה בין נשים לאנשים אין בה שמץ פגיעה בזכויות הנשים, ומי כתורתינו הקדושה ודברי רבותינו המדריכים אותנו להזהר בכבוד האשה, ואדרבה, יהיה הדבר לתועלת וברכה מרובה עבור האנשים והנשים כאחד."

"הנני להסב את תשובת לבך, כי תלונותיהם של עמיתים אלו, עולות בקנה אחד עם ההלכה הצרופה על פי שורת הדין, שכן אין מדובר בחששות שהן בגדר "חומרא", אלא ענין הנוגע ליסוד שמירת התורה לכל איש מאמין…"

עוד כותב הרה"ר הגר"י יוסף כי קיום התוכנית באופן מעורב הינו בלתי אפשרי מבחינה רוחנית "הכותבים הביאו לידיעתי כי התכנית בה הם עמיתים, כוללת תהליכים אישיים וקבוצתיים אשר דורשים קרבה גדולה בין העמיתים, דבר אשר לפי דעתם יהיה בלתי אפשרי מבחינתם אם נשים ואנשים כאחד ישתתפו יחדיו בתכנית."

במכתבו מסיים הראש"ל הגר"י יוסף בבקשה לבטל את ההחלטה ולאפשר את קיום התוכנית: "על כן הנני לבקשך בכל לב, להשתדל להעביר את רוע הגזירה, לאפשר לצוערים הנ״ל לנהוג על פי ההלכה היהודית ולפעול בכל הדרכים על מנת שתוכלו להמשיך בתכנית על פי גדרי התורה והמסורה כאשר היתה באמנה איתכם עד עתה."

נוסח המכתב:

"הנדון: תכנית משפיעים – נציבות שירות המדינה

הנני פונה אליך, לאחר שבימים אלו הגיעני מכתב בשם כעשרים "עמיתים" בתכנית "משפיעים" – צוערים חרדים לשירות המדינה, אשר הם מהחרדים לדבר ה', ויראת ה' היא אוצרם, והם אשר ביקשוני לפנות אליך כממונה ואחראי על התכנית.

כידוע לך, בעקבות עתירה שהוגשה לבית הדין לעבודה על ידי "שדולת הנשים", נקבע לכאורה על ידי בית הדין כי ההכשרה חייבת להיות בערבוביה בין אנשים לנשים.

אין ברצוני לדון בעצם העתירה, אשר לפי רוח תורתינו הקדושה אין לה מקום כלל, שכן ההפרדה בין נשים לאנשים אין בה שמץ פגיעה בזכויות הנשים, ומי כתורתינו הקדושה ודברי רבותינו המדריכים אותנו להזהר בכבוד האשה, ואדרבה, יהיה הדבר לתועלת וברכה מרובה עבור האנשים והנשים כאחד.

הכותבים הביאו לידיעתי כי התכנית בה הם עמיתים, כוללת תהליכים אישיים וקבוצתיים אשר דורשים קרבה גדולה בין העמיתים, דבר אשר לפי דעתם יהיה בלתי אפשרי מבחינתם אם נשים ואנשים כאחד ישתתפו יחדיו בתכנית.

הנני להסב את תשובת לבך, כי תלונותיהם של עמיתים אלו, עולות בקנה אחד עם ההלכה הצרופה על פי שורת הדין, שכן אין מדובר בחששות שהן בגדר "חומרא", אלא ענין הנוגע ליסוד שמירת התורה לכל איש מאמין, וכמו שדרשו רבותינו (במסכת סוכה דף נב, א) על הפסוק: "וספדה הארץ משפחות משפחות לבד", משפחת בית דוד לבד ונשיהם לבד, משפחת בית נתן לבד ונשיהם לבד. (ופירש רש"י, פסוק זה נאמר בנבואת זכריה על העתיד, שיספידו על משיח בן יוסף שעתיד ליהרג במלחמת גוג ומגוג, ונאמר משפחת בית דוד לבד ונשיהם לבד, ללמדנו שאפילו בשעת הצער וההספד צריך להבדיל בין אנשים לנשים).

והלא דברים קל וחומר, ומה לעתיד לבוא כשעוסקים בהספד ואין יצר הרע שולט בהם, אמרה התורה "אנשים לבד ונשים לבד", כשיצר הרע שולט על אחת כמה וכמה! ומכאן אנו למדים על חיוב ההפרדה בין אנשים לנשים. וכן נאמר בירמיה (פרק לא פסוק יב), אז תשמח בתולה במחול, כלומר לבדה, ובחורים וזקנים יחדיו. וכיוצא בזה כתב הרמב"ם (בפרק ו מהלכות יום טוב הלכה כא), חייבים בית דין בכל מקום להעמיד שוטרים ברגלים שיהיו מסבבים ומחפשים שלא יתקבצו אנשים ונשים ביחד לאכול ולשתות ויבואו לידי עבירה.

וכן יזהירו לכל העם שלא יתערבו אנשים ונשים בבתיהם לשמחה, שמא יבואו לידי עבירה, אלא יהיו כולם קדושים. ע"כ. וכן הוא בשלחן ערוך (סימן תקכט סעיף ד).

וכן יש ללמוד ממסע התשובה שערכו גדולי ישראל בשנת תרע"ד, מייסד הרבנות הראשית הגרא"י קוק עם הגרי"ח זוננפלד והגרי"מ חרל"פ וסיעתם זצ"ל, שאחד התיקונים החשובים שתיקנו במושבים, להקים כתות נפרדות בין הבנים לבנות. (ראה בספר האיש על החומה חלק ב עמוד ש) והדברים הללו שייכים ביתר שאת במקרה שלפנינו.

וכל זה מצד הדין, ולא מתורת חסידות, צא ולמד מלשון רבותינו הטור ומרן הש"ע אבן העזר (ריש סי' כא). והדברים ברורים כשמש אין בהם נפתל ועיקש.

וכבר האריך בענינים הללו אאמו"ר מרן זצ"ל בשו"ת יביע אומר חלק ד (אה"ע סימן ד) ובחלק י (אבן העזר סימן כג) ועוד. וכן כתבתי בכמה מקומות בספרי ילקוט יוסף (אורח חיים סימן נג ועוד).
ואין ספק, כי באם אמנם תתקבל למעשה החלטת בית הדין לעבודה, כל החרדים והיראים לדבר ה' יאלצו להדיר רגליהם מתכנית זו, וכל מטרתה תתבטל לגמרי, ולעומת זאת בהמשך ההפרדה ושמירת גדרי הקדושה, יצליח ה' יתברך דרככם לתועלת הכלל, כי בכל מקום שאתה מוצא "גדר" ערוה, שם אתה מוצא קדושה. (רש"י סוף פרשת קדושים).

על כן הנני לבקשך בכל לב, להשתדל להעביר את רוע הגזירה, לאפשר לצוערים הנ״ל לנהוג על פי ההלכה היהודית ולפעול בכל הדרכים על מנת שתוכלו להמשיך בתכנית על פי גדרי התורה והמסורה כאשר היתה באמנה איתכם עד עתה."