המדינה לבג"צ: יוחלפו חברי האסיפה

המדינה השיבה לבג"צ בעתירה שהוגהש נגד התמודדותו של הר ישראל מאיר ביטון לתפקיד רב העיר חדרה: "התמונה בכללותה מלמדת על זיקה מסוימת של חברים באסיפה הבוחרת למועמד"

הרב ישראל מאיר ביטון
הרב ישראל מאיר ביטון
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

מתוך תגובת המדינה לבית המשפט העליון:

הטענות בדבר ניגודי עניינים בקרב חברי האסיפה הבוחרת

במסגרת העתירה הוצגו טענות לניגוד עניינים ביחס ל- 6 מתוך 32 חברי האסיפה הבוחרת. טענות אלה נבדקו על ידי הלשכה המשפטית של המשרד לענייני דת, – בליווי הגורמים הרלבנטיים במשרד המשפטים. במסגרת זאת נערכו בירורים מול גורמים שונים, כדי לעמוד על טיב הקשרים הנטענים למשיב 8 ולמי מבני משפחתו. יצוין, כי במסגרת זו, ולאור הטענות שעלו, נבחן נושא ניגוד העניינים גם מול חברים נוספים באסיפה הבוחרת, אף ששמם לא הועלה בעתירה, והדברים נבדקו ונבדקים עד כמה שידי המשיבים משגת.

מעבר לכך, כפי שצוין לעיל, כל חברי האסיפה הבוחרת התבקשו במכתבו של מרכז הוועדה לעדכן האם יש להם זיקות למי מהמועמדים שאושרו. כאמור לעיל, הם לא מצאו לנכון לעדכן בנדון, אף שבדיעבד, נמצא שיש זיקות משמעותיות בין חלקם לבין המשיב 8 . יצוין כבר כאן כי המשיבים רואים בחומרה את היעדר הדיווח.

מכל מקום, הוחלט כי יש לפסול חברים מסוימים, וכי נדרש המשך בירור ביחס לאחרים. הבדיקה של ניגוד עניינים נעשית על יסוד פרטני ונקודתי, וזיקותיו של כל חבר למי מהמועמדים נבחנות לגופן.

בצד ההתייחסות הפרטנית, נעיר כי התמונה בכללותה מלמדת על זיקה מסוימת של חברים באסיפה הבוחרת למועמד המשיב – 8, או עם משפחתו הקרובה, גם אם לא עולה כדי ניגוד עניינים המצדיק פסילה. למען הסדר הטוב יוער, כי אביו של המשיב 8 הוא רב העיר המכהן, המשיב 8 עומד בראש איגוד בתי הכנסת, ואחיו הוא סגן ראש העיר, ולנתונים אלה יש השלכה ישירה על הזיקה האפשרית של אישי ציבור בעיר חדרה אל המשיב 8 או אל משפחתו. ועדיין, לא ניתן להתעלם מהרושם הכללי שיש קשר בין חלק לא מבוטל מחברי האסיפה הבוחרת אל המשיב 8. כאמור, המשיבים רואים קושי הן בקשרים שנחשפו והן בכך שאותם חברים באסיפה הבוחרת לא מצאו לנכון לדווח על קשריהם עם הרב ביטון, אף שהתבקשו לעשות כן חוסר דיווח שבמקרים של זיקה – קרובה מעורר תהיות של ממש.

ועתה, לטענות הפרטניות שהועלו בעתירה:

טענות כלפי נציגי שר:

הרב עמרם גבאי (נציג שר): נטען כלפיו כי הוא לומד בכולל של המשיב 8 . בירור שנערך העלה כי למר גבאי קיימת זיקה למשיב 8 ולאביו, בכל הנוגע ללימודים תורניים והסמכה לרבנות. בנסיבות אלה מדובר במצב של ניגוד עניינים, ולאחר שעמדה זו הובאה בפני הרב גבאי, הוא הודיע כי מבלי שיהיה בכך משום הסכמה לנטען, הוא מסיר את חברותו באסיפה הבוחרת.

 

הרב נוח דואני (נציג שר): בירור שנערך העלה כי למר דואני קיימת זיקה למשיב 8 , ולאביו, בפרט בשים לב לספרים של הרב דואני שחולקו על ידי הארגון בראשו עומד – המשיב 8 , והקדמה לספרו של הרב דואני אשר מעידה אף היא על קשרים חזקים עם המשיב 8 ואביו. לאחר שעמדה זו הובאה בפניו, הוא הודיע כי מבלי שיהיה בכך משום הסכמה לנטען, הוא מסיר את חברותו מהאסיפה הבוחרת.

יצוין בהקשר זה כי ההליך למינויים של שלושה נציגי שר חלופיים מצוי בישורת האחרונה, לאחר שהועברו שמותיהם של שלושה מועמדים )הרב מרדכי סינוואני, רב בתי הכנסת בשכונת יצחק; הרב עוז עזרא צמח, רב קהילת שבת אחים; הרב אהרון דרילמן, רב בית הכנסת נר שמואל(. השר וראש העיר הסכימו על שלושת המועמדים, ולאחר קבלת הודעותיהם של שלושת המועמדים על כך שאין להם זיקה למי מהמועמדים לתפקיד רב העיר, חתם השר על כתב מינוי חדש. לפי ההערכה השלמת ההליך למינויים (קרי: אישור סופי של ועדת הבחירות בדבר החלפת הנציגים), צפויה בימים הקרובים.

טענות כלפי נציגי בתי הכנסת:

מר בנימין רזניק (נציג בית כנסת "קהילת הרמב"ם"): נטען לזיקה של רב בית הכנסת קהילת הרמב"ם (שאותו מייצג מר רזניק), הרב יקותיאל, לרב ביטון. נטען כי הרב יקותיאל משמש מזה 5 שנים כחבר ועד בעמותת "אדרת אליהו מעשה חושב" חדרה, שייסד המשיב 8 ושניהם משמשים חברי ועד בעמותה עד היום. עוד נטען כי המשיב 8 חתם בשנת תשע"ו על "כתב הרבנות" לרב בית הכנסת.

ככל שהזיקה של הרב ביטון היא אל רב בית הכנסת, ולא אל הנציג המכהן באסיפה הבוחרת, המשיבים סבורים כי אין מדובר בזיקה אישית הפוסלת נציג אותו בית הכנסת. יחד עם זאת, טענות שהועלו בעתירה עוררו שאלה רוחבית הנוגעת לכלל בתי הכנסת – כאמור לעיל, הרב ביטון עומד בראש איגוד בתי הכנסת בחדרה. למיטב הידיעה וכפי שאף נטען בעתירה ובתכתובות שקדמו לה, האיגוד מאגד בתוכו חלק ניכר מבתי הכנסת בעיר, עורך כנסים מעת לעת ובמסגרתם אף מחלק מתנות שונות לגבאי בתי הכנסת. לנוכח האמור, הוחלט לפנות ישירות לבתי הכנסת וכן לנציגיהם ולקבל את התמונה המלאה בדבר קשריהם עם האיגוד, וזאת על מנת לברר האם נציגי בתי הכנסת נהנו ממתנות מהאיגוד באופן אישי, ואם כן באיזה היקף, וכן על מנת לעמוד על זיקות נוספות בין בתי הכנסת ובין האיגוד, ככל שישנן. כעולה מן התכתובת, נציגי בתי הכנסת השיבו בשלילה לגבי זיקה נטענת למשיב 8 . בהסתמך על המענה מטעם נציגי בתי הכנסת, הוחלט שלא לנקוט צעדים נוספים בהקשר זה.

 

השארת תגובה