תכנון מס לסוף שנת 2017 • המותר, האסור והמומלץ

תכנון מס נכון מטרתו להקטין את תשלומי המס בדרך חוקית ולגיטימית * דחיית הכנסות, הקדמת הוצאות, הכרת הוצאות לשכירים, ניכויים, זיכויים, פנסיה חובה לעצמאים, חברות ארנק וכל השאר * לקראת סוף שנת המס כדאי לבדוק מה מותר ומה מומלץ לעשות כדי לנצל את מלוא הטבות המס * יש להתייחס גם לשיקולים כלכליים ולא רק לשיקולי מס

תמונה שלמה רעני
תמונה שלמה רעני
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

סוף שנת המס הוא מועד חשוב לתכנון חבות המס של הנישומים – עצמאים ושכירים.

תכנון מס נכון פירושו פעולות שיש לבצע במהלך השנה ובסופה על מנת להגיע לחבות המס הנמוכה ביותר האפשרית במסגרת החוק.

חשוב להזכיר שני מונחים משפטיים חשובים – "המנעות ממס"  ו"השתמטות ממס"  הימנעות ממס פרושה הפחתת המס או דחייתו בדרך חוקית על ידי ניצול לשון החוק או פרצותיו כלומר תכנון מס, בעוד שהשתמטות ממס פירושה אי תשלום מס תוך הפרת החוק שזוהי עבירה פלילית. בפסקי דין של בתי המשפט בישראל נקבע כי זכותו של נישום לתכנן את עסקיו במטרה להקטין את חבות המס ובלבד שהעסקה אינה מנוגדת לדפוסים כלכליים מקובלים.

במטרה להאבק בתכנוני מס אגרסיביים הוסמך שר האוצר לקבוע בתקנות רשימה של פעולות המהוות תכנון מס שחייבות בדיווח וגילוי נאות.

סעיף 216(8) לפקודת מס הכנסה קובע כי אי דיווח על פעולה שהיא תכנון מס החייב בדיווח נחשב לעבירה פלילית שדינה שנת מאסר או קנס או שני העונשים כאחד.

דחיית הכנסות והקדמת הוצאות

קיימות שתי שיטות חלופיות לדיווח על תוצאות הפעילות העסקית – דיווח על בסיס מצטבר ודיווח על בסיס מזומן. בשיטת הדיווח על בסיס מצטבר נרשמות ונצברות ההכנסות וההוצאות בתקופה שבה נוצרה הזכות לקבלן ללא קשר לתזרימי המזומנים בגינן בעוד שבשיטת הדיווח על בסיס מזומן ההכנסות וההוצאות נרשמות בעת קבלת הכסף או תשלום ההוצאה בפועל.

לנישומים הרשאים לדווח על בסיס מזומן (בעלי מקצועות חופשיים ועסקים שבהם אין מלאי) יש אפשרות להקדים את הוצאותיהם ולדחות את הכנסותיהם באופן חוקי שכן המבחן להכרה בהוצאות ובהכנסות הוא מועד ביצוע התשלום או התקבול אך הכל במבחן הסבירות וההגיון. הוצאות שניתן להקדימן: ספרות מקצועית, השתלמויות, צרכי משרד, תיקונים ואחזקה, רכישת קופה רושמת, שכר טרחת רו"ח  ועו"ד וכיוצ"ב.

לגבי מעסיקים מומלץ לשלם את משכורות חודש דצמבר עד 31 בדצמבר 2017 לרבות השלמת הוצאות נלוות לשכר כמו קופ"ג, קרן השתלמות, ביטוח מנהלים ותשלומים בגין פיצויי פרישה על מנת להבטיח את התרת ההוצאה בשנת המס 2017.

באשר לדחיית הכנסות על ידי דחיית קבלת הכסף יש לשים לב כי לעיתים דחיית התקבול עלולה לגרום להפסד כלכלי  לעסק.

אם ליחיד יש הכנסה נמוכה או הפסדים כדאי לדחות הוצאות ולהקדים הכנסות כדי להשאיר בידיו הכנסה מספקת לשם ניצול מדרגות המס הנמוכות, הניכויים והזיכויים האישיים המגיעים לו שכן לא ניתן להעביר הטבות מס אלו לשנה הבאה.

חובות אבודים / מסופקים

לנישומים המדווחים על בסיס מצטבר שיש להם חובות בעיתיים של לקוחות שגבייתם מוטלת בספק לרבות שיקים שלא כובדו, חובות אלו יוכרו כהוצאה רק אם במהלך השנה נעשו כל הפעולות הנדרשות לגביית החובות ופקיד השומה שוכנע שאכן כך נעשה, יחד עם זאת יש לבדוק אפשרות לדרוש החזר מע"מ בגין חובות אלו, לכן מומלץ להשלים הליכי גבייה ולסיים את הטיפול בחובות אלו עד  ל- 31.12.2017 לשם התרתם בניכוי בשנת 2017.

מלאי

ריווחיות העסק מושפעת בצורה ישירה מערך המלאי בסוף השנה. עסקים חייבים לספור את המלאי שברשותם בסמוך ל- 31.12.2017  (מ- 20.12.2017 עד 10.1.2018).

לפני סוף השנה מומלץ לבדוק היטב את טיב המלאי בעסק ובמידה וקיימים פריטים בעיתיים שהעסק מתקשה לממשם ("מלאי מת") יש לנסות להיפטר מהם עד 31.12.2017 או להציגם לפי שווים בשוק ובכך להקטין את חבות המס.

חובה להודיע בכתב מראש לפקיד השומה על עריכת מפקד מלאי אם הוא מתבצע במועד שהוא יותר מ- 10 ימים ועד חודש לפני או אחרי 31.12.2017. ספירת המלאי מתבצעת באופן כמותי, את שווי המלאי ניתן לחשב במועד מאוחר יותר ולהציגו לפי עלות או שווי שוק הנמוך שבהם. רשימות המלאי המקוריות מהוות חלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות ויש לשומרן יחד עם ספרי העסק.

הפקדות לקופות גמל וביטוחי חיים

עובד שכיר/עצמאי או בת זוגם זכאים לקבל הטבות מס בגין הפקדות לקופות גמל ולביטוחי חיים. הטבות אלו מתורגמות בשני אופנים: ניכוי וזיכוי. ניכוי זהו סכום המקטין את ההכנסה החייבת לפני חישוב המס ואילו זיכוי זהו סכום המקטין את תשלום המס. שכירים ועצמאים יכולים להנות מהניכוי ומהזיכוי במלוא ההטבות וזאת בכפוף לשיעורים ולתקרות המצוינים בחוק.

לגבי עצמאים מעל גיל 50 המפקידים לקופות גמל יכולים להנות מהטבות מס מוגדלות.

לכן מומלץ להשלים עד סוף שנת המס תשלומים עד לתקרות המזכות בהטבות מס מירביות כדי להנות מהפחתות המס בשנת 2017 שכן ניכויים וזיכויים שלא ינוצלו באותה שנת מס לא ניתנים להעברה לשנת 2018.

פנסיה חובה לעצמאים

בשנת 2017 נכנס לתוקף חוק פנסיה חובה לעצמאים המחייב כל עצמאי מגיל 21 עד 60 שפעיל כעצמאי למעלה מחצי שנה להפריש החל מינואר 2017 לחסכון פנסיוני בהתאם להכנסתו החייבת השנתית של העצמאי, מי שמלאו לו 55 שנים ב-1/1/2017 פטור מחובת ההפקדה. ההפרשה לחסכון פנסיוני עד 16.5% מההכנסה החייבת מזכה במס ובנוסף לכך כל הרווחים שנצברו בחסכון הפנסיוני פטורים ממס רווח הון.

עצמאי שהפקיד לחסכון פנסיוני בהתאם לחוק יוכל למשוך כספים מקופת הפנסיה ללא חיוב במס במצב אבטלה (סגירת עסק או גיל פרישה) בתנאים מסוימים.

חשוב לשים לב שהחל משנת 2018 יוטל קנס בסך 500 ₪ על עצמאי שלא יפריש לחסכון פנסיוני.

קרנות השתלמות

תשלומים לקרן השתלמות מותרים לעצמאי עד 7% מההכנסה השנתית של העצמאי עד לתקרה של 260,000 ₪. סך ההפקדה המוטבת לשנת 2017 הינה 18,240 ₪.

יש לשים לב כי השנה ניתן להפקיד לקרן השתלמות 4.5% בלבד במקום 7% כדי להנות מהטבת ניכוי המס, אך כדאי להפקיד 7% כדי שניתן למשוך את החסכון בתום 6 שנים בפטור מלא ממס.

אם קרן ההשתלמות היא עבור עובד שכיר אזי הניכוי אצל המעביד מותנה בכך שהעובד והמעביד מפקידים ביחס של 2.5% הפרשות העובד ו-7.5% הפרשות המעביד לטובת העובד.

חשוב לציין כי קרן השתלמות הינה אחת הדרכים היחידות לחסוך ולקבל את סכום ההשקעה כסכום חד פעמי פטור ממס.

לכן מומלץ להשלים עד סוף השנה תשלומים עד לגובה הסכום המרבי המותר בניכוי.

תשלומי מס הכנסה

חובות למס הכנסה בגין שנת 2017 צמודים למדד ונושאים ריבית החל מיום 1.1.2018 יחד עם זאת קיים פטור מלא מריבית והצמדה עד ל- 31.1.2018.

לכן מומלץ לשלם את יתרת המס עד 31 בינואר 2018 ובדרך זו להמנע מתשלום ריבית והפרשי הצמדה. יש לציין כי הריבית והפרשי ההצמדה על חובות מס אינם מותרים לניכוי כהוצאה לצרכי מס. נישום שהקטין מקדמות בשנת 2017 והתברר שההקטנה אינה מוצדקת יחוייב בקנסות ,ריבית והפרשי הצמדה ממחצית שנת המס בגין סכום המס שהופחת לכן מומלץ לשלם את מלוא הפרש המס עד לסוף שנת 2017.

תשלומי ביטוח לאומי

עצמאיים זכאים לניכוי בשיעור של 52% מדמי הביטוח הלאומי ששילמו במהלך שנת המס לא כולל תשלום עבור ביטוח בריאות, הבסיס להתרת ההוצאה הינו בסיס התשלום בפועל לכן מומלץ לשלם הפרשים וחובות ישנים וכן להקדים את תשלום המקדמה של חודש דצמבר 2017 שזמן פרעונה המקורי 15.1.2018 עד לסוף שנת המס.

כמו כן רצוי להגדיל את מקדמות הביטוח במידה וצפוי רווח גבוה יותר בשנת 2018 ולשלמן עד לסוף שנת המס.

ניכוי הוצאות לשכירים

סעיף 17 לפקודת מס הכנסה מאפשר לנכות הוצאות שיצאו כולן ביצור הכנסתו של אדם בשנת המס. סעיף זה אינו מבחין בין עצמאי לשכיר ואינו שולל ניכוי הוצאות של שכיר רק מעצם היותו שכיר. לפי כך הוצאות הקשורות בייצור הכנסתו של השכיר יותרו בניכוי מהכנסתו ממשכורת לרבות הוצאות הקשורות בהכנת הדוח השנתי והטיפול בהליכי שומה וערעור וכן חלק מהוצאות הבית במידה והשכיר עובד מביתו.

הוצאות נוספות המוכרות לשכירים הן הוצאות המוגדרות כ"שמירה על הקיים", הכוונה היא לעובדים שכירים הנדרשים לשמור על רמה מקצועית קבועה, הוצאות אלו כוללות בין היתר ספרות מקצועית, ימי עיון, השתלמויות, דמי חבר בגין השתייכות לארגון מקצועי כמו לשכת רואי חשבון, לשכת המהנדסים וכיוצ"ב.

יחד עם זאת החוק מגביל במקרים מסוימים הגבלה מוחלטת (מעבר להגבלות החלקיות הרגילות לכלל הנישומים) ניכוי הוצאות מסוימות כמו הוצאות אחזקת רכב והוצאות טלפון שמוציא שכיר בביתו.

תיאום מס לשכירים

אם הכנסתו של השכיר נובעת מכמה מקומות עבודה זכאי העובד לערוך תיאום מס באמצעות המעביד או באמצעות פקיד השומה, פעולה פשוטה שבדרך כלל חוסכת מס.

את תיאום המס ניתן לבצע גם באמצעות האינטרנט.

החזרי מס לשכירים

שכירים שאינם חייבים בהגשת דוחות  למס הכנסה זכאים לקבל החזרי מס בגין ארועים או פעולות שהתרחשו במהלך שנות המס 2017 – 2012 .

קיימות סיבות רבות להחזרי מס כגון: קבלת נקודות זיכוי נוספות, עבודה לא רצופה במשך שנת מס אחת (סטודנטים, נשים בחופשת לידה, פנסיונרים וכיוצ"ב), עבודה נוספת, פיצויי פרישה, אבטלה, לידה, תשלומים לקופ"ג וביטוחי חיים, תרומות, חייל משוחרר, עולה חדש, מחלה קשה, ישוב ספר/פיתוח , חד הורי, תשלום מזונות, סיום לימודי תואר או מקצוע ועוד.

הזכאות להחזר מס מוגבלת ל- 6 שנים שקדמו להגשת הבקשה, לכן מומלץ להגיש בקשה להחזרי מס עד 31.12.2017 .

 הכנסות מהשכרת דירות למגורים בישראל

ישנם שלושה מסלולים לדיווח על הכנסות מהשכרת דירות למגורים:

  1. מסלול הפטור עד לסכום של 5,030 ₪ לחודש.
  2. מסלול חיוב במס בשעור של 10% ללא הגבלת תקרה או פטור וללא קיזוז הוצאות

ובלבד שהמס ישולם עד ה-30/1/2018, תשלום מאוחר יותר עלול להביא לחיוב מס

מלא על ההכנסות משכירות.

  1. מסלול בשעורי מס רגילים בניכוי הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה.

יחיד שברשותו מספר דירות שמושכרות למגורים אינו יכול לבחור ליישם את הפטור על דירה אחת ועל דירה אחרת לשלם מס לפי מסלול אחר, מבלי לפגוע בתקרת הפטור.

מומלץ לבצע בדיקה בנוגע לחבות המס בכל אחד מהמסלולים ולקבל החלטה בהתאם לתוצאות הבדיקה.

עלי לציין כי בהתאם לעמדת רשות המיסים בזמן מכירת הדירה יופחת משווי הרכישה פחת בשעור הקבוע בתקנות גם במקרים בהם הנישום בחר במסלול הפטור או במסלול 10%, במצב זה מס השבח יהיה גבוה יותר.

הכנסות משכר דירה למגורים בחו"ל

הכנסות מהשכרת דירה בחו"ל תחוייב במס אצל היחיד באחת משתי האפשרויות:

  1. תשלום מס רגיל ותביעת הוצאות כולל זיכוי מס בשל תשלום המס בחו"ל.
  2. תשלום מס בשעור 15% במקום שעור המס השולי החל עליו ללא אפשרות של תביעת הוצאות (פרט להוצאות פחת) וללא קבלת זיכוי ממס בשל תשלום המס בחו"ל.

יחיד שיבחר לשלם מס לפי שעור המס השולי שלו יוכל לנכות את מלוא ההוצאות ולקבל זיכוי בגין המס ששולם בחו"ל.

הכנסות משכר דירה שמקבל קשיש

סעיף 9(25) לפקודת מס הכנסה קובע כי הכנסה מדמי שכירות מהשכרת דירה למגורים  שמקבל קשיש המתגורר בבית אבות בשל הדירה שגר בה לפני כניסתו לבית אבות תהיה פטורה ממס עד לגובה מחצית סכום התשלום השנתי שמשלם הקשיש בעד החזקתו בשנת המס, בבית האבות.

הכנסות מהשכרת נכס עסקי

במידה וההכנסות משכירות הן עסקיות אזי ההכנסה מיוחסת בדרך כלל לאחד מבני הזוג שלו ההכנסה גבוהה יותר. אם הדירה נרכשה לפני הנישואין או התקבלה בירושה, ניתן לייחס את ההכנסה לבן הזוג שהוא בעל הדירה.

חישוב נפרד/מאוחד לבני זוג

סעיף 65 לפקודת מס הכנסה קובע כי יראו את הכנסת בני הזוג כהכנסת בן הזוג הרשום, משמעות הדבר שאם הכנסת בן הזוג האחד באה ממקור הכנסה משותף חישוב המס ייעשה במאוחד, במקרה זה בן הזוג לא יוכל לנצל את נקודות הזיכוי, הניכויים והזיכויים המותרים לו ולא יוכל גם להנות משעור מס שולי נמוך.

במסגרת תיקון לפקודת מס הכנסה נקבע כי החל מיום 1/1/2014 יתאפשר חישוב נפרד לבני זוג שיש להם מקור הכנסה משותף בהתקיים כל התנאים הבאים:

  1. יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה.
  2. כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו לייצור ההכנסה.
  3. אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג נדרש שבית המגורים ישמש דרך קבע

את מקור ההכנסה ומרבית הפעילות תעשה בבית המגורים.

רווחים והפסדים בשוק ההון

יחיד שהיו לו רווחים מניירות ערך רשאי עד תום השנה לממש ניירות ערך הגלומים בהם הפסדים ולקזזם כנגד רווחים שצמחו משוק ההון.

עלי לציין שפעולת הקיזוז אינה מתבצעת באופן יזום ע"י הבנקים.

התארגנות כחברה או כעצמאי

לקראת תחילת שנת המס 2018 מומלץ לבחון מחדש את המבנה העסקי שבו פועל העסק בהתייחס להיבטים משפטיים, תדמיתיים ומיסויים. תכנון נכון של מבנה העסק יכול לסייע בהפחתת המס.

כאשר הכנסותיו של העסק גדלות כדאי לשקול להתאגד כחברה בע"מ ובכך לחסוך בתשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי.

במסגרת חוק ההסדרים שעור מס חברות צפוי לרדת בשנת 2018 ל-23%.

התאגדות כחברה בע"מ מאפשרת תכנוני מס נוספים כמו מכירת מוניטין ונכסים לחברה תוך ניצול הטבות המס בגין עסקה זו, רכישת נכסים מתוך רווחי החברה ופעולות נוספות אחרות לפי הענין.

עלי לציין כי מבחינה משפטית יש לחברה בע"מ יתרון משמעותי בשל אחריותם המוגבלת של בעלי מניות.

חברות ארנק

בשנים האחרונות הולכת ומתרחבת תופעה של שכירים ונושאי משרה בחברות בעיקר ברמות השכר הגבוהות המפסיקים את עבודתם במעמד של שכירים באותן חברות אך ממשיכים לתת את אותם השירותים באמצעות חברה שבשליטתן כאשר בפועל מתקיימים יחסים הדומים במהותם ליחסי עבודה בין החברה נותנת השירותים לבין החברה שמקבלת את השירותים. רשות המסים סוגרת תכנון מס של תופעה זו הנקראת "חברות ארנק" באמצעות הוספת סעיף 62א' לפקודת מס הכנסה לפיו תחוייבנה חברות אלו לחלק את הרווחים שנצברו כך שבעל המניות היחיד יחוייב בשעור מס שולי ולא במס חברות, למרות שמדובר בחברה וזאת בכפוף לתנאים מסויימים שייקבעו בחוק.

בנוסף לכך חל תיקון סעיף 77 לפקודת מס הכנסה המקנה מתן סמכות לפקיד השומה לראות ברווחים שלא חולקו בחברה כאילו חולקו כדיבדנד לבעלי מניותיה ולמעשה מקנה לרשות המסים את הסמכות לחייב חברה לחלק את רווחיה בהתקיים מספר תנאים מצטברים שנקבעו בתיקון.

רכישה או החלפת ציוד

רכישת ציוד בסוף שנת המס אינה משפיעה באופן מהותי על חבות המס שכן הפחת מחושב באופן יחסי לתקופת שימוש הציוד בעסק אך יחד עם זאת ציוד ישן שצפוי לעסק הפסד ממכירתו מומלץ למוכרו עד תום שנת המס כדי לנצל את ההפסד באותה שנה.

ציוד ישן הצפוי לעסק רווח ממכירתו כדאי לבדוק אפשרות לרכישת נכס חילופי וע"י כך לדחות את תשלום המס בהתאם לסעיף 96 לפקודת מס הכנסה המאפשר לקזז רווח הון ממכירת נכס מעלות נכס חילופי שנרכש תוך 4 חודשים לפני המכירה או 12 חודשים לאחר המכירה.

תביעות משפטיות

במידה וקיימות תביעות משפטיות נגד העסק הקשורות למהלך העסקים הרגיל ניתן במקרים מסוימים לדרוש את סכום התביעה כהוצאה. כדאי לנסות ולהגיע לפשרה לפני סוף שנת המס על חלק מסכום התביעה כדי להימנע מויכוחים עם רשות המיסים לגבי הסכום שאינו שנוי במחלוקת ולדרוש סכום זה כהוצאה בשנת המס 2017.

עוסק פטור

עוסק פטור נדרש לדווח עד ליום 31 לינואר של השנה העוקבת על מחזור עסקאותיו למע"מ. מחזור העסקאות של עוסק פטור בשנת 2017 עמד על סכום של 98,707 ₪.

תרומות

סעיף 46 לפקודה קובע כי שכיר או עצמאי התורמים למוסד ציבורי או לקרן לאומית שאושרה על ידי שר האוצר בסכום העולה על 180 ש"ח יקבלו זיכוי בשיעור של 35% מסכום התרומה ובתנאי שסכום התרומה לא יעלה על 30% מההכנסה החייבת או על תקרה הקבועה בסעיף 46 לפקודה, הנמוך שבהם.

רשימת המוסדות שיש להם אישור לענין תרומות מופיע באתר האינטרנט של משרד האוצר.

שכירים יכולים לקבל את הזיכוי במסגרת משכורתם החודשית באמצעות המעסיק שקיבל אישור על כך במהלך שנת המס ואינם צריכים להמתין לסוף השנה על מנת לבקש החזר מס.

תרומות שניתנו בשנת המס שסכומן עולה על התקרה שנקבעה יינתן זיכוי מהמס בשלוש שנות המס הבאות בזו אחר זו ובלבד שלא יינתן זיכוי בכל אחת משלוש השנים בסכום העולה על התקרה באותן שנים.

ניהול ספרים ושמירתם

הוראות ניהול ספרים חלות על נישומים (עצמאים וחברות) שיש להם הכנסה מעסק או משלח יד וזאת בהתאם לסעיף 130 לפקודת מס הכנסה. מומלץ לבדוק לפני סוף שנת המס אלו ספרי חשבונות על העסק לנהל בשנת המס 2018 בהתאם לסוג העיסוק, מחזור ההכנסות, מספר המועסקים ופרמטרים אחרים.

על פי הוראות אלו יש לשמור את ספרי העסק במשך 7 שנים מתום שנת המס אליה הם מתייחסים או במשך 6 שנים מתום שנת הגשת הדוח לאותה שנה, לפי המאוחר שבינהם.

במקרים רבים מומלץ לשמור מסמכים חשובים שאינם חלק ממערכת החשבונות לתקופה ארוכה יותר.

 הערה: המידע המוצג במאמר זה הינו מידע כללי בלבד ואינו תחליף לייעוץ מקצועי אישי.

____________________________

* הכותב הינו רו"ח בעל משרד לראיית חשבון, משפטן, מגשר ומרצה בקריה האקדמית אונו. לשעבר עובד בכיר ברשות המסים.

  לתגובות – דוא"ל: raani@bezeqint.net  

השארת תגובה