כשאחד השכנים לא 'מצטרף' להרחבת הבניין…

הרחבת בנייה
הרחבת בנייה
הצטרפו עכשיו – וקבלו את העיתון היומי לתיבת המייל שלכם

שכנים ביצעו הרחבה לבניין ובעקבות כך נוצרה בפועל הרחבה גם לדירה נוספת. אותה דירה אינה רוצה לשלם עבור ההרחבה כיוון שאינה משתמשת בה. מה עושים במקרה זה ?

במקרה שדייר מבצע הרחבה ולצורכה הוא צריך לבנות יסודות על קומות תחתונות היוצרות חללים שיכולים לשמש תוספת לדירות, אך אין השכן רוצה להשתמש בהם, הרי שאין צריך לשלם עבור כך. במידה והשכן כן רוצה לצרף את החללים לדירתו הרי שהוא צריך לשלם (ב"ב ה ע"ב שו"ע חו"מ קנז י).

אם שכן אחר בונה על יסודות אלו הוא חייב להשתתף בתשלום ולשלם עבור היסודות שגם הועמדו בשבילו (שו"ע  חו"מ קנז י ברמ"א: "והוא הדין אם היה לו כותל כבר ובנה דבר שניכר שחפץ במה שעשה חבירו וכן אם נהנה בבניינו אף על פי שלא עשה שום היכר שניחא לו חייב ליתן לו כפי מה שנהנה". וראה שו"ע חו"מ קסא א).

אין זה בכלל גדרי זה נהנה וזה לא חסר כי הם נהנים מהשני צריכים לשלם לו (קצות חו"מ קנז   ס"ק יא וס"ק יב, קצות חו"מ קנח ו, וראה בשו"ע חו"מ שסג שבכל מקרה שנעשה שימוש ברכוש  השני, זה חייב להיות בהסכמתו ואי נתינת הרשות אינה בבחינת מידת סדום). מה גם שהיו נצרכים יסודות חזקים יותר, כולל עלויות של עבודה וחומרים בגלל שהשני בנה עליו (שו"ע חו"מ קנז י וכן חו"מ קנח ו).

התשלום יהיה לפי ההוצאות שהיו לשכן הראשון ולא לפי מידת השבח שהוא יצר בעקבות תוספת  הבנייה שתהיה לשכן בקומה העליונה (נתיבות משפט האורים – ביאורים קסד ס"ק יא).

בכל מקרה שבו הייתה הסכמה מלכתחילה שכל השכנים ישתתפו בהקמת תוספת הבנייה או  שהייתה לכך הסכמה כשבאו לדור בבניין, הרי שקיים חיוב מצד דיני חוזים היינו ש'אדעתא דהכי'   הם באו לגור בבניין.

הרב אפרים קורנגוט בשיתוף האגודה לתרבות הדיור 

להפניית שאלה לייעוץ ההלכתי באגודה לתרבות הדיור ניתן להתקשר למוקד הארצי בטלפון 8484*      

השארת תגובה