עו"ד נועם קוריס – איך ישולמו דמי השכירות על ידי פושטי הרגל ?

נועם קוריס
נועם קוריס

 אל שולחנו של בית המשפט העליון הגיעה לאחרונה בקשה לקביעת כללים חדשים בדבר תשלום שכר דירה בשיקים ישירות אל משכירי הדירות, באמצעות שיקים.

ועוד כמה מאמרים שכתבתי:

עו"ד נועם קוריס- על מיליון דרכים למיליון הראשון

עו"ד נועם קוריס – דברים שנראים לגוגל אותו דבר

עו”ד נועם קוריס כותב על איגוד האינטרנט ועל לשון הרע

עו"ד נועם קוריס: תקנון בחינם לאתר אינטרנט

ביום 27.7.2016 הגישו המבקשים בקשה למתן צו כינוס ולהכרזתם כפושטי רגל, וביום 18.8.2016 ניתן צו כינוס כמבוקש. ביום 22.11.2016 הגישו המבקשים 'בקשה למתן אפשרות שימוש בצ'קים למטרות תשלום שכר דירה בלבד'. ביום 28.11.2016 הוגשה תגובתו של המשיב 1 (להלן: המנהל המיוחד) לבקשה, במסגרתה טען כי יש לדחותה, מאחר שצו הכינוס מסייג את אפשרותם של חייבים המצויים בהליכי פשיטת רגל לעשות שימוש בפנקסי שיקים, על מנת למנוע יצירת התחייבויות חדשות שלא ניתן לפקח עליהן. ביום 27.12.2016 דחה בית המשפט המחוזי את הבקשה, בקובעו כדלקמן: "בשים לב לשיקולים שהעלה המנהל המיוחד בתגובתו ועל מנת שלא לגרום לסרבול ההליך וקושי בביצוע מעקב בדבר הוצאותיהם של החייבים, הרי שלא ניתן להיעתר לבקשה".

מכאן הבקשה שהוגשה לבית המשפט העליון, בגדרה שבו המבקשים על בקשתם לאפשר להם שימוש בפנקסי שיקים לשם תשלום שכר דירה בלבד. לטענתם, הנוהג המקובל בשוק השכירות בישראל הוא תשלום מראש של מספר שיקים, המשמשים כבטוחות עבור המשכיר. מניעת האפשרות מחייבים המצויים בהליכי פשיטת רגל לעשות שימוש בפנקסי שיקים, ולוּ לצורכי דיור בלבד, מציבה אותם בעמדת נחיתות בבואם לשכור דירה, שכן באין אפשרות ליתן בטוחות למשכיר, הם נדרשים לשלם סכומי כסף בשיעורים גבוהים יותר. לטענת המבקשים, את החשש מפני יצירת התחייבויות חדשות שאין להן כיסוי ניתן לפתור באמצעות הנפקת פנקס שיקים מיוחד, שבו ישורטטו מראש – על-פי החלטה של בית המשפט – פרטי המשכיר, דמי השכירות ותאריכי הפירעון, בהתאם להסכם השכירות.

ביום 6.4.2017 התבקשה תשובת המבקשים ובית המשפט העליון קבע כי "הקושי אותו מציפים המבקשים ממשי, ומצדיק 'חשיבה יצירתית'; פתרון מעשי למצוקתם של המבקשים נמצא לכאורה בהישג יד – בין אם באמצעות שימוש בהמחאות משורטטות… ובין אם באמצעות שימוש בהמחאות שיופקדו ברשותו של המנהל המיוחד וייכתבו על-ידו". ביום 14.5.2017 התקבלה תשובת המשיב 2 (להלן: הכנ"ר), שטען כי הפתרון המוצע על-ידי המבקשים – שרטוט פנקס שיקים מיוחד – אינו ישׂים, הן לנוכח ההגבלות המוטלות על חייבים מכוח הוראת סעיף 42א(א) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980, הן לנוכח העובדה שלא ניתן לכפות על תאגיד בנקאי להנפיק שיקים לחייבים המצויים בהליכי פשיטת רגל. כמו כן ציין הכנ"ר, כי לא ברור האם יש עוד צורך להכריע בבקשה, בשים לב לכך שתקופת השכירות של המבקשים תמה ביום 10.3.2017. בהחלטתי מיום 2.7.2017 ביקשתי מאת ב"כ המבקשים להגיש הודעת עדכון, במסגרתה יבהיר מהי עמדת התאגיד הבנקאי הרלבנטי באשר להנפקת 'שיקים מיוחדים'.

ביום 7.9.2017 הגיש ב"כ המבקשים הודעת עדכון בצירוף עמדתו של התאגיד הבנקאי, בנק הפועלים. על-פי עמדת הבנק, ההגבלות המוטלות על המבקשים מכוח צו הכינוס אינן מאפשרות לו להנפיק להם פנקסי שיקים. לשיטתו, "ביצוע התשלום למשכירי הדירה יכול להתבצע ע"פ הוראות הדין וע"פ צווי הכינוס באמצעות מתן הוראת קבע לתשלום לצד ג' מסוים בתאריכים שייקבעו מראש […] בנסיבות העניין פתרון הוראת הקבע הינו הפתרון הנכון, היעיל והאפשרי לביצוע". אשר להנפקת 'שיקים מיוחדים' מציין הבנק, כי לבד מן המגבלות המשפטיות, אין לו יכולת תפעולית להגביל את טופס השיק מלכתחילה למוטב מסוים, לעקוב אחר פרעון השיקים ולוודא כי אכן נפרעו לחשבונו של המוטב שנקבע על-ידי בית המשפט. מכל מקום ציין הבנק, כי אם תבוטל ההגבלה בצו הכינוס, וכל עוד לא יוכרזו המבקשים פושטי רגל, הוא יהיה נכון להנפיק להם פנקס שיקים אחד שיימסר לאחריותו הבלעדית של המנהל המיוחד (בכפוף למספר תנאים נוספים). לצד זאת הדגיש הבנק, "כי נכונותו להנפיק את פנקס השיקים בתנאים דלעיל הינה באשר למקרה זה בלבד ובנסיבותיו של מקרה זה, ואין בנכונותו זו כדי לחייב את הבנק לעשות כן בחשבונות אחרים בכלל או בחשבונות לקוחות בהליכי פש"ר בפרט, וכל מקרה יישקל על ידי הבנק לגופו ע"פ נסיבותיו".

לאחר עיון בטענות הגיע בית המשפט העליון לכלל מסקנה כי דין הבקשה – להידחות. כפי שציין הבנק, יש למבקשים פתרון זמין ומעשי למצוקתם, ובאפשרותם לשלם למשכירי הדירה באמצעות הוראת קבע. בנסיבות אלו, אין הצדקה להתערב בהחלטתו של בית המשפט המחוזי.

עו"ד נועם קוריס בוגר תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות' עורכי דין עוסק במשפט מסחרי מאז שנת 2004. עקבו אחרינו בבלוגר עו"ד נועם קוריס ושות', הטור של עו"ד נועם קוריס בחדשות כל הזמן 

עו"ד נועם קוריס – כותב על הסרה מגוגל והתיישנות ברשת

עו"ד נועם קוריס –  כותב על חובות, על פלילים, ועל שכר טרחת עורכי דין

עו"ד נועם קוריס – כותב על הזהירות הנדרשת בשכר טרחה לפי הצלחה

השארת תגובה