היועץ המשפטי מבקש: השעו את ראש העיר אשקלון בשל כתב אישום

איתמר שמעוני בראיון לאתר "אשקלונים"
איתמר שמעוני בראיון לאתר "אשקלונים"

היועץ המשפטי לממשלה, הד"ר אביחי מנדלבליט, הגיש לוועדה לבחינת השעיית ראשי רשויות – בקשה להשעייתו של ראש העיר אשקלון, איתמר שמעוני, עקב הגשתו של כתב האישום המייחס לו עבירות חמורות בעלות זיקה לכהונתו הציבורית.

במסגרת הבקשה, מבקש מנדלבליט להשעות את שמעוני מתפקידו נוכח כתב האישום שהוגש נגדו המייחס לו לכאורה, בין היתר, עבירות של לקיחת שוחד והפרת אמונים.

בבקשת היועץ נכתב, בין היתר, כי "המעשים המיוחסים לראש העיר שמעוני בכתב האישום הם מעשים חמורים, נוגדים בבירור את טוהר המידות המצופה ממי שמכהן במשרה ציבורית ואשר אמון על ענייני הציבור וקופת הציבור".

עוד נכתב כי "בכתב האישום נטען כי שמעוני ביצע לכאורה שורה ארוכה של עבירות שוחד, איסור הלבנת הון והפרת אמונים. את עבירות אלה ביצע שמעוני, תוך ניצול מובהק של מעמדו ותפקידיו. עקב חומרת המעשים המיוחסים לשמעוני, אף שמדובר רק בכתב אישום ועדיין לא בהרשעה, המשך כהונתו של שמעוני עלול לגרום לפגיעה קשה באמון הציבור, ובערכים של טוהר המידות ושלטון החוק".

בנוסף, המדינה סבורה כי אין די בהשעיית ראש העיר שמעוני מתפקידו וכי על הוועדה לתת את דעתה גם לשורת תפקידים אשר ממלא כחבר מועצה, ועשויה להיות למר שמעוני השפעה בלתי רצויה על התנהלות הרשות המקומית או התאגידים העירוניים.

המדינה תבקש, נוכח טיבם של האישומים המיוחסים למר שמעוני וחומרתם, והפגיעה בהם בעיקרון טוהר המידות ושלטון החוק, כי הוועדה תורה שמר שמעוני יהיה מנוע מלכהן כחבר מועצת העיר בתפקידים שיש להם השפעה מהותית על התנהלותה התקינה של הרשות המקומית או בתפקידים הכרוכים בניהול כספי ציבור – כהונה בוועדת הנהלה; כהונה בכל ועדה הנוגעת להיבטים כספיים, בוועדת מכרזים של המועצה ובוועדת תמיכות ובוועדת הנחות, וכן בכל ועדה העוסקת בהתקשרות עם ספקים, קבלנים או נותני שירותים לעירייה; כהונה בכל ועדה שלה השפעה על העסקת עובדים לרבות ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים; כהונה כסגן רשות; כהונה כחבר ועדת ביקורת; כהונה בוועדה המקומית ובוועדת המשנה לתכנון ובניה; כהונה בכל תפקיד בתאגידים עירוניים; יו"ר ועדה כלשהי.

לסיכום, נכתב בבקשה כי המחויבות לשמירה על ערכי הליבה של השירות הציבורי, ובמיוחד על טוהר המידות וצביונו המוסרי של השירות הציבורי, אינה מתיישבת עם המשך כהונתו של מר שמעוני כראש הרשות. משכך, מבקש היועץ המשפטי לממשלה כי הוועדה תיעתר לבקשתו להשעות את מר שמעוני וכן להטיל הגבלות על יכולתו למלא תפקידים כמפורט לעיל.

השארת תגובה