אלו ההמלצות של בנק ישראל לפתרון משבר הדיור

בכנס חטיבת המחקר של בנק ישראל הנערך בירושלים הציגה נגידת הבנק את המלצות בנק ישראל לפתרון משבר הדיור. בהמלצות, ייבוא חברות בנייה זרות, הגדלת היקפי הקרקע הזמינים לבנייה, צפיפות בנייה ועוד

בנק ישראל
בנק ישראל
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

בכנס חטיבת המחקר של בנק ישראל בשיתוף עם פורום ספיר המתקיים בירושלים, הציגה נגידת בנק ישראל, קרנית פלוג, את המלצות הבנק להורדת מחירי הדיור בישראל.

הנגידה, שפתחה את הכנס, ציינה את החשיבות הרבה שיש לכך שהמחקר הכלכלי בכל הקשור לשוק הדיור יהיה מקצועי ואיכותי, תוך שימוש בשיטות המחקר המתקדמות ביותר, על מנת שבפני קובעי המדיניות יעמוד מיטב הידע הנדרש לקבלת החלטות מושכלות.

"תהליך יצירת ההיצע שיענה על הביקושים הוא ארוך ומורכב, ולממשלה יש בו תפקיד מרכזי, בהיותה הבעלים של רוב הקרקע והאחראית על כל תהליך התכנון והרישוי, הן בהקשר של מדיניות רגולטורית, בהיבטים שונים, והן במדיניות המיסוי. גם לבנק ישראל יש תפקיד בשוק הנדל"ן, הן מתוקף תפקידיו כמפקח על הבנקים, שהם מקור המימון העיקרי לשוק, והן מתוקף תפקידו בשמירה על היציבות הפיננסית המערכתית. בהקשר זה, בשנים האחרונות נקטנו במספר צעדים להפחתת הסיכון המקרו-יציבותי, על רק העלייה בהיקף האשראי לדיור", אמרה פלוג.

פלוג הציגה בכנס את המלצות הבנק, "גורמים אלו הופכים את שוק הנדל"ן למורכב מאוד, וכזה שמחייב מדיניות מושכלת – כאן גם נכנס תפקיד נוסף של בנק ישראל כיועץ כלכלי לממשלה; מתוקף תפקידנו זה, בחנו צעדי מדיניות שונים והערכנו את השפעתם על שוק הדיור:

"המלצנו על הבאת חברות בנייה זרות, שיביאו איתן שיטות בניה מתקדמות וישפרו את הפריון בענף, ומהצד השני, הבענו התנגדות ליבוא של עובדים זרים, שכן כוח עבודה זול מקטין את התמריצים להגדלת הפריון בענף; המלצנו על הגדלת היקף הקרקע הזמינה לבנייה באזורי הביקוש ועל יצירת מלאי תכנוני זמין לשנים קדימה; הצבענו על הצורך לצופף את הבנייה בערים (באמצעות פינוי בינוי) ולבנות תשתיות מתאימות, כגון מערכות הסעת המונים; וכן, הצבענו על ההכרח בקיצור משך הזמן מתכנון הבניה עד לתחילת הבניה בפועל; הצגנו ממצאים מחקריים על נשיגות הדיור (affordability) – שמטרידה אותנו בעיקר לאור העלייה המתמשכת במחירי הדירות בשנים האחרונות; הערכנו את היקף הביקוש לדירות בשוק על סמך ההתפתחויות הדמוגרפיות, ועוד".

לאחר דבריה של הנגידה  מכן הוצגה עבודתה של ניצן צור-אילן מבנק ישראל שבחנה את ההשפעה של הגבלות על שיעור המימון במשכנתאות על הבחירות של משקי הבית בבואם לרכוש דירה. בעבודה נמצא כי משקי הבית שמגבלת המימון חלה על ההלוואות שלקחו, בחרו לאחר הטלת המגבלה נכסי דיור זולים יותר (במונחים ריאליים), רחוקים יותר מהמרכז, ובשכונות בדירוג סוציו-אקונומי נמוך יותר.

עבודה נוספת של איתמר כספי מבנק ישראל הציגה מבחן אקונומטרי לבחינת ההתנהגות של מחירי הדירות על פני זמן שיושם על נתונים למדינות ה-OECD. בעבודה נמצא כי לא ניתן לשלול את ההשערה שבשנים האחרונות התנהגו מחירי הדירות בחלק ממדינות ה-OECD בצורה שמבחינה אקונומטרית מוגדרת כנפיצה.

דנה אורפייג מבנק ישראל מצאה בעבודתה כי ההשפעה של זעזועים בריבית המונטרית על מחירי הדירות נמוכה יחסית, כפי שנמצא במחקרים דומים בעולם: זעזוע שלילי של נקודת אחוז בריבית מביאה לעלייה של כנקודת אחוז במחירי הדירות ריאליים.

השארת תגובה