היועמ"ש אימץ את ההמלצות: כך יוסדרו ההימורים

היועמ"ש לממשלה אביחי מנדלביט אימץ את המלצות ועדת הראל לבחינת ההימורים החוקיים בישראל. בין ההמלצות: כרטיס שחקן, הגבלת הפרסומות ועוד

מנדלבליט
מנדלבליט

היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, החליט בתום דיון בלשכתו, לאמץ את דו"ח הצוות הבין-משרדי אשר בחן את הסדרת ההימורים החוקיים בישראל. היועץ המשפטי לממשלה סבור, כי יש לפעול לגיבוש תכנית להסדרה ולפיקוח על ההימורים החוקיים בישראל, בדגש על מיגור ההשפעות השליליות של ההימורים החוקיים בישראל, וקרא לשרת המשפטים לאמצו באופן מלא ולהוביל את ההסדרה המומלצת על פיו.

הצוות, בראשות עו"ד עדנה הראל ממחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, הוקם בהתאם להחלטת ממשלה, ובחן היבטים מבניים, מקצועיים ומשפטיים בסוגיות שונות הנוגעות להסדרה של הימורים חוקיים בישראל, בדגש על מניעת השפעות שליליות של ההימורים.

בין חברי הצוות נמנו נציגים של משרדי ממשלה שונים: משרד האוצר, משרד התרבות והספורט, משרד הרווחה, המשרד לביטחון פנים ומשטרת ישראל, הרשות לאיסור הלבנת הון במשרד המשפטים, נציג המועצה הלאומית לכלכלה ונציגת היועץ המשפטי לממשלה שעמדה בראשו.

כזכור, לפני כחודש אומץ על ידי שר האוצר דו"ח מסקנות צוות בין-משרדי אחר שבחן היבטים של ייעול שוק ההימורים החוקיים אשר בראשו עמד מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד ובשיתוף מנכ"לית משרד המשפטים, עו"ד אמי פלמור. דו"ח "צוות באב"ד" נסמך בין היתר על דו"ח הצוות בראשותה של עדנה הראל, אך עסק בעיקר בהיבטים כלכליים ופיסקליים ובהסדרה מיידית.

דו"ח הצוות לבחינת ההסדרה של ההימורים החוקיים, בראשותה של עדנה הראל, בשונה מדו"ח באב"ד, עוסק במכלול היבטים בעלי משמעות חברתית, ערכית ובמניעת פשיעה, וממליץ על הסדרה יסודית וארוכת טווח שתבטיח את האיזון המתאים בין פעילות ההימורים החוקיים לבין סכנותיה והשפעותיה השליליות.

דו"ח הראל התמקד בארבעה סיכונים מרכזיים הנובעים מפעילות ההימורים:

  • הימורים וחשיפת יתר להימורים, ובכלל זאת מניעת חשיפת יתר והתמכרות ומניעת פגיעה בקטינים ואוכלוסיות חלשות אחרות.
  • הגבלות על הפרסום והשיווק של הימורים, בדגש על צמצום סיכוני התמכרות.
  • חשש לפעילות עבריינית בדגש על הלבנת הון.
  • סיכוני פשיעה הנלווית להימורים, בדגש על החשש לחדירה של גורמים עבריינים לפעילות ההימורים.

בהמלצותיו עסק צוות הראל גם בדרכי ההסדרה הנדרשות להשגת המטרות ומניעת הסיכונים העיקריים והתופעות השליליות והציע חלופות למבנה הרגולציה הנדרש להסדרה והפיקוח המומלצים. כמו כן המליץ הצוות על הסדרה של המבנה התאגידי, והממשל התאגידי הנדרש לגופים המקיימים הימורים חוקיים, לצורך התנהלות תקינה ובת קיימא שלהם, בשים לב לרגישות הרבה של פעילותם והסיכונים הנלווים להם. הצוות עסק גם ביחס שבין פעילות הגורמים המרכזיים המקיימים הימורים חוקיים לבין פעילות נלווית אחרת, חוקית, המתקיימת לפי היתר שר האוצר, ובין אלה לבין פעילות בלתי חוקית, ובכללה פעילות מועדוני ההימורים.

להלן תמצית מסקנות הצוות:

· מניעת חשיפת יתר, ההתמכרות ופגיעה בקטינים – בין ההמלצות המרכזיות בתחום מרכזי זה שמה הועדה דגש על הצורך בבחינה מקצועית של תכניות ההימורים שמבקשים הגופים לקיים ומידית המסוכנות הגלומה בהם, כתנאי מוקדם לאישורם.

המליצה הוועדה על מגבלות שיש להחיל על פעילות זכיינים ותחנות המכירה והדגישה את הצורך במימון קבוע ומשמעותי של תכניות חינוכיות למניעת השפעות שליליות על ידי הגופים המארגנים הימורים, מחקר וגורמי טיפול.

כמו כן, הצוות ממליץ לבחון בחיוב את הטמעת השימוש בכרטיס שחקן, נוכח יתרונותיו למניעת ההשפעות השליליות במגוון הקשרים, וזאת לאחר שתקוים בחינה נוספת, לרבות בהיבטים הנלווים לשימוש בו כמו היבטים של פרטיות, ארגון וטכנולוגיה.

· פרסום ושיווק הימורים- בעקבות בחינה מקיפה של המצב בישראל לעומת ההסדרים במדינות אחרות, הצוות ממליץ על קביעה של איסורים והגבלות על הפרסום והשיווק של הימורים, ובהם איסור פרסום בשבח ההימורים כשלעצמם, איסור יצירת זיקה להצלחה בחיים או שינוי מעמד חברתי או כלכלי בזכות הימורים, איסור שילוב סלבריטאים או קטינים בפרסומות, וכיוב'.

כן מומלץ כי ייקבע גורם לו תוענק סמכות מתאימה למנוע פרסומים שאינם עומדים בעקרונות אלה. הצוות למד רבות בתחום זה, כמו גם בתחום מניעת חשיפת יתר והתמכרות, מן ההסדרים הקיימים במדינות אחרות.

· מניעת הלבנת הון באמצעות ההימורים החוקיים בישראל – סכומי הכסף הגבוהים בתחום ההימורים, בדומה לתחומי מסחר עתירי ממון אחרים, מהווים מקור משיכה לגורמים עברייניים שונים המעוניינים להטמיע רכוש שמקורו בפעילות עבריינית בתוך רכוש הנושא אופי חוקי ותמים, תוך טשטוש מקורו הבלתי חוקי של הרכוש. אחד הדפוסים המוכרים של הלבנת הון באמצעות הימורים היא רכישה של זכיות הימורים על ידי גורמים עבריינים, ולרבות צירוף של זכיות נמוכות. עם זאת, משהוספו פרטי זיהוי על כרטיסי משחק מסוימים בהגרלות הפיס, החל מחודש אוגוסט 2013, פחתו הדיווחים אודות פעולות בלתי רגילות הנוגעות על פניהן לזכיות ממפעל הפיס. בהקשרים אלה ממליץ הצוות לעגן הסדרים מלאים ומחייבים למניעת הלבנת הון על ידי משתתפים בהימורים בכל סוגי ההימורים החוקיים, ובמיוחד בהימורים המועצה להסדר ההימורים בספורט. זאת, בין היתר באמצעות קביעת דרישה לזיהוי ורישום פרטיו של המשתתף באמצעות קידוד כתנאי להשתתפות, ובהיקף רחב יותר של משחקים, וקביעה של הוראות לעניין אופן התנהלות מארגני ההימורים, דיווחים, וסמכויות אכיפה.

· סיכוני פשיעה הנלווית להימורים, בדגש החשש לחדירה של גורמים עבריינים לפעילות ההימורים – תחום ההימורים הוא תחום אשר מטיבו, לרבות בהיותו עתיר עיסוק בכספים במזומן, מעורר חשש לחדירה של גורמים עבריינים, למעגלים שונים של הפעילות. מומלץ להסדיר את הסמכויות לבחינה, שוטפת וכן חוזרת – תקופתית – של עברם הפלילי של עוסקים בתחום, כתנאי לכשירותם לעסוק בו. בהקשר זה מודגש הצורך להבטיח מדיניות מתואמת, שמירת האינטרס הציבורי לבין פעילות הגופים המארגנים את ההימורים החוקיים.

היועץ המשפטי לממשלה הביע במסגרת הדיון את תקוותו כי ימומשו בהקדם ההמלצות המעשיות המפורטות בו, וכי בהמלצות הדו"ח ויישומן יהיה כדי לתרום תרומה משמעותית במיגור ההשפעות השליליות של תחום ההימורים בישראל.

היועץ המשפטי לממשלה הביע את הערכתו לחברי הצוות, בראשות גב' עדנה הראל, על עבודתם היסודית והמקצועית.

השארת תגובה