האם ראוי לבן תורה למסור את התפילין לבדיקה בחודש אלול?

הלכה ברורה – תושבותיו של חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי דוד יוסף, בנו ממשיך דרכו של מרן הגר"ע יוסף • והשבוע: האם ראוי לכל בן תורה למסור את התפילין שלו לבדיקה בחודש אלול?

הגאון הרב דוד יוסף עם אביו מרן הגר"ע זצ"ל
הגאון הרב דוד יוסף עם אביו מרן הגר"ע זצ"ל

שאלה: האם ראוי לכל בן תורה למסור את התפילין שלו לבדיקה בחודש אלול?

תשובה: מי שקנה תפילין מהודרות ביותר, שנכתבו על ידי סופר תלמיד חכם וירא שמים, והבתים נעשו על ידי מומחים הבקיאים במלאכת עשייתם ובפרטי ההלכה, (ותחת השגחת תלמידי חכמים מורי הוראות הבקיאים בהלכות אלו), ומניח את אותם תפילין מדי יום ביומו, מעיקר הדין אינו צריך לבדוק את התפילין בחודש אלול, ומכל מקום מדת חסידות לבדוק את התפילין בחודש אלול אפילו יודע שהם תפילין מהודרות ביותר.

וכל זה בתנאי שרגיל להניח תפילין אלו בכל יום, אבל תפילין המונחים בארון ולא הניחום במשך זמן ארוך, חייב לבודקן קודם שבא להניחן.

ואם יש ספק אם נכתבו התפילין על ידי סופר מומחה, ויש חשש מסוים שאין התפילין מהודרות ועשויות כראוי, חייב מן הדין לבודקן, ואפילו שלא בחודש אלול, ויפה שעה אחת קודם.

נימוקים ומקורות: הנה התוספות במנחות (מב ע"ב ד"ה תפילין), הביאו דברי המכילתא (סוף פרשת בא), על הפסוק ושמרת את החקה הזאת למועדה מימים ימימה, מכאן שצריך לבדוק התפילין אחת לשנים עשר חודש, דברי בית הלל, בית שמאי אומרים, אין צריך בדיקה וכו', והביאו עוד דברי הירושלמי (עירובין פרק י' הלכה א') שם נחלקו בזה רבי ורבן שמעון בן גמליאל, וכתבו על זה התוספות, וכל הני דמצרכי בדיקה סבירא להו בחזקת תפילין הכתוב מדבר, ולא קיימא לן הכי, מיהו בשימושא רבה איכא שמצריך לבודקן פעמיים בשבוע וכו'. (ועיין עוד ביומא יא ע"א). וכיוצא בזה כתב הרא"ש בהלכות תפילין (סוף סימן לא), שאין צריך לבדוק התפילין כלל אפילו אחר הרבה שנים. וכן כתב בספר האשכול חלק ב' (עמוד צב). וכן כתב הארחות חיים (הלכות תפילין סימן כט) בשם תשובות הגאונים. (וכן הוא בתשובות הגאונים תורתן של ראשונים חלק א' עמוד מו, ובשערי תשובה סימן קנג, ובתשובות רב שר שלום גאון סימן ג' אות ה'). וכן פסק הרמב"ם (בפרק ב' מהלכות תפילין הלכה יא), שאין צריך לבדוק את התפילין אפילו לאחר כמה שנים. וכן דעת רבנו ירוחם (נתיב יט חלק ה', דף קעא ע"ד), והטור (סוף הסימן לט), ושכן כתב רב עמרם גאון, שאינן צריכות בדיקה אפילו לארבע וחמש שנים. ועיין בבית יוסף שהגיה על פי תשובות הגאונים שהובאו בארחות חיים הנ"ל, אפילו לארבעים או לחמישים שנה.

אמנם הארחות חיים (שם) כתב בשם חכמי צרפת, שנהגו לבודקן משנה לשנה. והטור הביא בשם שאלתות דרב אחאי גאון, שמצריך לבדוק התפילין פעמיים בשבע שנים. ולא נמצא כן בשאלתות שלפנינו.

ומרן השלחן ערוך (סוף סימן לט) פסק כדעת רוב הראשונים, שתפילין שהוחזקו בכשרות אינם צריכים בדיקה לעולם, ואם אינו מניחן אלא לפרקים צריכים בדיקה פעמיים בשבוע. ע"כ. ומשמע שבמזוזה צריך לבודקה פעמיים בשבוע, דהוי כמניחן לפרקים. וכן מבואר בשלחן ערוך יורה דעה (סימן רצא סעיף א'), שמזוזת יחיד נבדקת פעמיים בשבע שנים.

אמנם הכנסת הגדולה (סימן לט הגהות בית יוסף), והמגן אברהם (שם ס"ק יד) כתבו, שנכון לבדוק התפילין אף על פי שמניחן, משום דמתקלקלי מהזיעה. וכן כתבו האליה רבה (שם סק"ו), והבאר היטב (שם סק"י), ובשלחן ערוך הגאון רבי זלמן (שם סעיף יא), והמלאכת שמים (כלל כב אות ב' בחכמה), והקסת הסופר (סימן כד סעיף א'), והמשנה ברורה (שם ס"ק כו), והקול יעקב (שם ס"ק לח).

אולם בספר מטה יהודה (שם) כתב, שבתפילין שהאויר שולט בהן, אינם צריכים בדיקה כלל. ודוקא מזוזה שהיא סגורה ואין האויר שולט בה צריכה בדיקה. והגאון יעב"ץ במור וקציעה (ס"ס לט) כתב על דברי המג"א הנ"ל, שאם עור החיפוי שלם, אי אפשר שתיכנס בו זיעה, ובפרט בעור התיתורא שהוא עב מאוד, ורק אם נתיישן העור ונחלש, והדבק נפשר, והבתים מתפרקים, יש לחוש שמא נכנסה לחות אף בפרשיות.

ומרן זצוק"ל בשו"ת יחוה דעת חלק א' (סימן מט) הביא דברי רבים מהפוסקים הנ"ל, וכתב, שדברי המטה יהודה נכונים מעיקר ההלכה, אבל מנהג חסידים ואנשי מעשה להחמיר לבדוק התפילין מידי שנה בשנה בחודש אלול, וכמו שכתבו כמה אחרונים. וכן כתבו המטה אפרים (סימן תקפא סעיף י'), והקיצור שלחן ערוך (סימן קכח סעיף ג'), ובספר כרם שלמה, ועוד אחרונים. ועיין עוד בספר שלחן גבוה (יורה דעה שם), ובספר יוסף אומץ יוזפא (סימן תעט), ובשו"ת בנין ציון החדשות (סימן לט), ובשו"ת זקן אהרן וואלקין חלק ב' (חלק אורח חיים סימן ב'), ובשו"ת רשב"ן (סימן יט).

וכתב עוד המטה יהודה (שם), שמה שאמרו שאם היה מניחן לפרקים צריכים בדיקה פעמיים בשבע שנים, לא נתבאר אם הוא פעם אחת בחודש דוקא, או אפילו פעם בשבוע, כל שאינו לובשן בכל יום, ונכון להחמיר. ועיין במה שכתב בזה בספר אשל אברהם מבוטשאטש (סוף סימן לט).
ועיין בפרי מגדים (אשל אברהם סוף סימן לט), שהמרבה לבדוק אפילו קנאם מסופר מומחה, הרי זה משובח. וכ"כ המלאכת שמים (כלל כב אות ב' בחכמה). ועיין עוד ביפה ללב (סק"ט).

ובשו"ת יחוה דעת שם סיים, שבזמנינו שרבו סופרים ומגיהים שאינם מומחים כראוי בדיני תפילין ומזוזות, וכמה פעמים נמצאו פיסולים באותיות שלהם, לכן ראוי להחמיר ולבודקן בימי אלול, ובמזוזות יש להחמיר יותר, ומעיקר ההלכה חייב לבודקן פעם אחת בכל שלש שנים ומחצה.

השארת תגובה