עתירה לבג"ץ: ההחלטה להקמת כותל רפורמי – לא חוקית

כמה ארגונים הגישו הבוקר עתירה דחופה לבג"ץ, בטענה כי החלטת הממשלה על הקמת הכותל הרפורמי אינה חוקית לטענתם, אין זה בסמכות הממשלה אלא בסמכות שר הדתות עוד נטען כי לא התייעצו כחוק עם הרבנים הראשיים בפנים: עיקרי העתירה

דרעי גפני ליצמן בכותל (8)
דרעי גפני ליצמן בכותל (8)
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

המלחמה על הכותל: מרכז ליב"ה וארגונים נוספים, הגישו הבוקר עתירה דחופה לבג"ץ נגד מתווה הכותל, המאפשר הקמת רחבה רפורמית, בטענה כי החלטת הממשלה בנושא אינה חוקית.

בעתירה שהוגשה על ידי עו"ד ראנטו יאראק, נטען כי החלטת הממשלה התקבלה ללא היוועצות עם הרבנים הראשיים, כנדרש על פי החוק, ומשכך ההחלטה אינה חוקית. עוד טוענים העותרים כי לא הממשלה היא המוסמכת לקבל את ההחלטה אלא השר לשירותידת.

העותרים מצטטים את לשון החוק הקובע כי: "שר הדתות ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, לאחר התייעצות עם נציגים של בני הדתות הנוגעות בדבר או לפי הצעתם, בהסכמת שר המשפטים, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו."

בעתירה נכתב: "כאמור, ככל הידוע לעותרים וכפי שגם צויין בתשובת משרד המשפטים, היוועצות עם הרבנים הראשיים לא קויימה ע"י הממשלה, ולכן, גם אם נתעלם לרגע מן הפגם הנוגע לסוגיית הסמכות כאמור, ברור שהחלטת הממשלה פגומה מאחר שגיבשה דעה בנושא שבו החוק מחייב היוועצות, בלא לקיים היוועצות זו.

"לא זו בלבד שהממשלה פסחה כאמור על חובתה להתייעץ עם הרבנים הראשיים כנדרש הימנה על-פי חוק השמירה, אלא שמתברר כי גם הצוות המייעץ נמנע מלעשות כן. הצוות המייעץ אומנם זימן רבנים ואנשי דת, אך הרבנים הראשיים נעדרו מרשימת המוזמנים ועמדתם לא נתבקשה על ידי הצוות המייעץ (נא לראות בעניין זה את רשימת המוזמנים שהופיעו בפני הצוות המייעץ, נספח ב' למסמך המלצות הצוות המייעץ).

"יצוין למען הסר ספק, כי גם אם הצוות המייעץ היה נועץ ברבנים הראשיים, לא היה בכך כדי להסיר מהממשלה את החובה לקיים הליך היוועצות סדור עם הרבנים הראשיים טרם קבלת ההחלטה, שכן דרך זו הותוותה על ידי המחוקק ונקבעה כאמור בחוק.

העותרים מוסיפים כי, חובת ההיוועצות הקבועה בחוק נמנית עם התנאים להפעלת סמכות, והפרתה גוררת חוסר סמכות", ומביאים לכך ראיות מכמה פסקי דין של בג"ץ.

לסיכום הם כותבים: "לאור האמור, הימנעות הממשלה מקיום הליך היוועצות כנדרש בחוק מערערת את התשתית עליה מדמה החלטת הממשלה להתבסס. היעדר היוועצות עם הרבנים הראשיים כאמור מבטא פגם נוסף, אשר יש גם בו כדי להביא לבטלות ההחלטה, וזאת בלי לגרוע כמובן מהטענה כי ההחלטה נעדרת כל תוקף משום שהתקבלה כאמור בחוסר סמכות.

השארת תגובה